Òrgans de govern i retribucions

 

Ple municipal

El formen l’Alcalde i totes les regidores i regidors, assistits pel Secretari Municipal.

Mateu Montserrat (Junts pel Pla)

Josep Silvestre (Junts pel Pla)

Maria Teresa Ferré (Junts pel Pla)

Isabel Grau (Junts pel Pla)

Meritxell Pau (Junts pel Pla)

David Mateu (Junts pel Pla)

Josep Torrents (Junts pel Pla)

Jordi Buldó (Junts pel Pla)

Tània Solé (CUP)

Griselda Pau (CUP)

Josep Maria Canela (ERC-AM)

Es reuneix el darrer dimarts dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 20 h.

Les seves sessions són públiques.

 

 

Junta de Govern

Està formada per l’Alcalde i els tres tinents d’alcalde:

Mateu Montserrat

Josep Silvestre

Maria Teresa Ferré

Isabel Grau

El Secretari Municipal assisteix a les reunions.

Es reuneix els dimarts cada quinze dies.

Les seves sessions no són públiques, però se n’informa puntualment a través de l’apartat Plens i Junta de Govern d’aquesta pàgina web.

 

Comissió especial de Comptes

Està formada per l’Alcalde i un representant de cada grup municipal:

Mateu Montserrat

Maria Teresa Ferré (Junts pel Pla)

Griselda Pau (CUP)

Josep Maria Canela (ERC-AM)

Es reuneix un cop l'any per aprovar el tancament de comptes de l'exercici anterior. Les seves sessions no són públiques. 

 

 

Retribucions dels regidors

Per assistència al Ple Municipal: 95 euros per sessió.

Se’n celebren sis sessions ordinàries al cap de l'any, a les quals assisteixen l’Alcalde i totes les regidores i regidors.

Per assistència a la Comissió especial de Comptes: 50 euros per sessió.

Se’n celebra una sessió anual a la que assisteixen l’alcalde i un representant de cada grup municipal.

Per assistència a la Junta de Govern: 195 euros per sessió

Se’n celebra un total de 23 sessions al cap de l'any, a les quals assisteixen l’Alcalde i els tres tinents d’alcalde.

 

Les retribucions per assistències estan subjectes a retenció d’IRPF, segons la normativa vigent.

No perceben cap import per assistència les regidores i regidors que tenen assignada una dedicació parcial (Josep Silvestre, Meritxell Pau, David Mateu, Josep Torrents i Jordi Buldó).

 

Dedicacions parcials

Josep Silvestre (primer tinent d’alcalde i regidor d’Obres i Serveis)

1.100 euros bruts al mes en 14 pagues.

Dedicació del 35,5% amb presència diària a l’Ajuntament.

Meritxell Pau (regidora d’Ensenyament i Serveis Socials)

421 euros bruts al mes en 12 pagues.

Dedicació de l’11,6%.

Josep Torrents (regidor d’Esports)

421 euros bruts al mes en 12 pagues.

Dedicació de l’11,6%.

David Mateu (regidor de Cultura i Joventut)

421 euros bruts al mes en 12 pagues.

Dedicació de l’11,6%.

Jordi Buldó (regidor d’Habitatge i Sanitat)

421 euros bruts al mes en 12 pagues.

Dedicació de l’11,6%.

 

Aquestes retribucions estan subjectes a la retenció d’IRPF i a cotització al règim general de la Seguretat Social, segons la normativa vigent.

Els regidors que tenen assignades dedicacions parcials no perceben assistències per les sessions del Ple ni de la Junta de Govern.

L’Alcalde, Mateu Montserrat, i les tinents d’alcalde Maria Teresa Ferré i Isabel Grau perceben per assistències a les Juntes de Govern i al Ple una quantitat equivalent a 421 euros bruts mensuals en 12 pagues.

 

Assignació econòmica als grups polítics

Component fix: 6 euros mensuals per grup polític.

Component variable: 30 euros mensuals per regidor.

Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el funcionament del grup polític, que no es corresponguin amb remuneracions de personal i de caràcter justificable.

L’Ajuntament sorgit de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 està format per vuit regidors de Junts pel Pla, dos de la CUP i un d’ERC.

 

Indemnitzacions per dietes i despeses de transport

Quilometratge – 0,22 euros per quilòmetre, més les despeses de peatges i aparcament que s’acreditin i justifiquin.

Manutenció – Fins a un màxim de 40 euros per dia, segons justificants.

Allotjament – Fins a un màxim de 60 euros per dia, segons justificants.

Aquestes indemnitzacions són aplicables a tots els membres electes de l’Ajuntament per a les despeses efectivament realitzades en l’exercici del seu càrrec.

 

 

Menu

Menú principal