Dimecres, 20 de Febrer de 2019
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
Gimnās municipal
Activitats
 

 
  
 Sessiķ del 10 d'octubre de 2017

RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dijous 28  de setembre. Es van aprovar diverses instàncies així com la contractació de serveis relacionats amb la Fira del Vent.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

TGD Comunicació

Imatge i cartelleria Fira del Vent

1.503,00

Artur Vives, SA

Cartells enquesta Fira del Vent

98,00

Serveis Vials del Valles SL

Senyals de transit

48,80

Cespa Comp. Esp. De Serv. Pub. Aux.  S.A.

Servei neteja recinte Fira del Vent

856,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de Francesc Balañà Calvet, en representació del Club Esportiu de Futbol del Pla de Santa Maria, en la qual demana que es tramiti el pagament parcial de la subvenció que es va concedir a aquesta entitat per al 2017, per un import de 6.700€.

S’aprova la sol·licitud de F.P.R. que li sigui concedit un fracciconament, en quatre pagaments, dels seus deutes en concepte de taxes i impostos.

S’aprova la sol·licitud de B.G.M. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 0817-HYZ pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 75% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de J.G.P. que li sigui concedida una exempció del 100% de l’impost de vehibles per al seu, matrícula 3123-HZL, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Data: 02-11-2017
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI