Dimecres, 20 de Febrer de 2019
El Pla de Santa Maria El Pla de Santa Maria
Alt Camp
Xarxa Municipal
 
 
Gimnās municipal
Activitats
 

 
  
 Sessiķ del 21 de novembre de 2017

RESUM DE LA JUNTA DE GOVERN
CONVOCATÒRIA D’AJUTS DEL PROGRAMA LEADER – DESENVOLUPAMENT RURAL

S’aprova concórrer a la convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament participatiu Leader, del programa de desenvolupament rural de Catalunya, destinades a actuacions que fomentin el desenvolupament local. La sol·licitud presentada és de rehabilitació d’un espai del recinte La Fàbrica per a usos firals. Es demanarà una subvenció del 80% de la inversió prevista, amb el límit que estableix que l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros.

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A MESURES D’ENERGIA SOSTENIBLE

S’acorda concórrer a la convocatòria per a mesures recollides en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible dels ajuntaments adherits al pacte d’alcaldes i alcaldesses per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La proposta presentada és la de substitució de les lluminàries de l’Avinguda Gaudí per altres de noves de tecnologia Led.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Adorns Dalmau

Lloguer de tarima per a la Festa Major d’Hivern al Centre Cívic

474,00

Ingenieria control  Transferencia de Tecnologia S.A.

Il·luminació de Nadal

650,34

Ingenieria control  Transferencia de Tecnologia S.A.

Il·luminació de Nadal

1.646,26

Conjunt 9 Stil

Actuació en el Dinar de la Marató del 26 de novembre

800,00

Fervalls Lloguers SL

Vestuari per al personal de la Brigada Municipal

121,23

Tarraco Adventure SL

Parc de Nadal 2017

650,00

 

CERTIFICACIÓ D’OBRA

S’aprova la primera certificació de les obres d’urbanització del carrer Mossèn Josep Cabayol, dutes a terme per l’empresa Tecnología de Firmes S.A. L’import d’aquesta puja a 44.240,88 euros que es faran efectius amb càrrec a la partida corresponent del pressupost vigent.

 

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’aprova la devolució a l’empresa Voracys S.L. dels avals dipositats en el seu moment en concepte de garantia per les despeses d’execució de les obres “Construcció d’un bar restaurant i realització del tancament del Parc La Fàbrica” i “Regeneració urbana i comercial dels carrers La Réria i Sardana”. Els imports pugen, respectivament, a 15.974,78€ i 15.188,28€.  

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud d’E.G.P. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 6516-HXR pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 75% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de R.F.F. en la qual demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 1797-KFD pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 75% en el padró de 2018, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de A.S.G. que demana que li sigui concedida una exempció del 100% en l’impost de vehicles per al seu, matrícula 0401-HMD, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

S’aprova la sol·licitud de Jordi Valls Roig, com a secretari de l’Escola de Futbol del Pla de Santa Maria, en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció que li va ser concedida per un import de 4.900 euros.

S’aprova la sol·licitud de Jordi Valls Roig, com a president del Club Ciclista Planenc, en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció que li va ser concedida per un import de 500 euros.

S’aprova la sol·licitud de Jordi Valls Montserrat, com a president de l’Associació de Joves del Pla de Santa Maria, en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció que li va ser concedida per un import de 500 euros.

S’aprova la sol·licitud de Jéssica Heras Gómez, com a presidenta de la Colla de Diables Pla de Santa Maria, en la qual demana que es tramiti el pagament en base al conveni signat en data 15 de novembre de 2013 entre l’entitat i l’Ajuntament.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dóna compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Data: 05-12-2017
 
Serveis
Contacta
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI