Crònica del Ple del 24 de setembre de 2019

print pdf

 

El ple municipal celebrat el 24 de setembre va aprovar, sense vots en contra, les ordenances fiscals per a l’exercici 2020. La novetat més destacada que inclouen és que els abonaments per a la Piscina Municipal i per al Gimnàs tindran un preu reduït per a les persones empadronades al Pla a partir de l’any vinent. En el ple es van aprovar i debatre també altres qüestions que trobareu resumides a continuació.

També podeu veure l'enregistrament del Ple realitzat pel grup municipal de la CUP El Pla en aquest enllaç (durada: 43 minuts).

Tarifes del gimnàs

Els preus del gimnàs a partir de l’any vinent seran els següents:

Abonament mensual – 25€ per al públic general / 20€ per als residents

Abonament familiar mensual (fins a 3 persones) – 65€ per al públic general / 50€ per als residents.

La quota d’alta es manté en 25 euros, però serà gratuïta durant el mes de gener.

 

Piscina municipal

Quant als preus dels abonaments de la piscina seran aquests:

Individual – 50€ per al públic general / 35€ per als residents

Familiar 2 persones – 80€ per al públic general / 60€ per als residents

Familiar 3 persones – 100€ per al públic general / 75€ per als residents

Familiar 4 persones – 110€ per al públic general / 93,5€ per als residents

Majors de 65 anys i pensionistes – 40€ per al públic general / 20€ per als residents

El preu de l’entrada individual a la piscina s’apuja a 5 euros en el cas dels adults i es manté en 2 euros per als menors de 12 anys i els majors de 65. Els abonaments de 15 dies valdran 35€ per als majors de 12 anys i 20€ per als menors.  Els cursets de natació costaran 40€ per 10 dies i 65€ per 20 dies.

 

Casal d’estiu

La inscripció del Casal d’Estiu valdrà 30€ per setmana per al públic en general i 20€ per setmana per als residents. L’acollida del Casal també tindrà preu reduït: 5€ per setmana per als nens i nenes que viuen al Pla i 6€ per als que no ho estan.

 

IBI i IVTM

L’any vinent no s’han modificat les ordenances de l’impost de vehicles (IVTM) ni de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Així, els preus es mantindran tot i que l’IBI pot estar subjecte a variacions en el valor cadastral que no es determinen des de l’Ajuntament.

 

Altres novetats en les ordenances fiscals

El lloguer de les naus de la fàbrica serà de 600 euros. Caldrà dipositar 600 euros més en el moment de fer la reserva, tot i que aquests es retornaran si no es produeixen desperfectes i es troba en bon estat de neteja.

La taxa de recollida d’escombraries s’incrementa 2€, de 85€ a 87€ per domicili. L’increment és degut a que aquest servei és actualment deficitari i cal anar ajustant els preus de forma progressiva.

Les persones que estiguin en situació de vulnerabilitat, reconeguda pels Serveis Socials, no hauran de pagar la plusvàlua quan rebin immobles o finques en herència.

Els bars i restaurants hauran de pagar menys per les terrasses: la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires es redueix de 30 cèntims per metre quadrat i dia a 15 cèntims.

Els preus de la taxa de cementiris s’arrodoneixen lleugerament per evitar els decimals que presentaven fins ara.

El preu de la retirada de gossos abandonats s’incrementa a 300€. Aquesta és la quantitat que ha de pagar l’Ajuntament per aquest servei. Si es poden identificar els propietaris de l’animal –per exemple, si porta xip– aquells hauran de pagar aquest cost.

 

Tancament dels comptes del 2018

En el plenari es va aprovar el tancament dels comptes del 2018 amb els vots favorables dels vuit regidors de Junts pel Pla i el regidor d’Esquerra Republicana i el vot en contra de l’única regidora de la CUP que hi va assistir. La regidora Tània Solé va excusar la seva assistència per motius familiars de gravetat.

Els comptes es van tancar amb un superàvit de 23.196 euros. La xifra és la diferència entre els drets reconeguts nets (2.568.032€) i les obligacions reconegudes (2.544.836€).

El deute de l’Ajuntament del Pla era a primer de gener de 188.314 euros, una xifra que va disminuint any rere any i que correspon als crèdits tous amb que es van finançar la construcció de la Llar d’Infants i la compra de la Fàbrica.

Pel que fa als estalvis, el romanent de tresoreria a l’inici d’any era de 1.729.146 euros i la ràtio d’endeutament, del 8,39%, molt lluny del límit legal del 110%.

Des d’aquest enllaç us podeu descarregar l’Informe de Secretaria amb el resum de les dades principals dels comptes municipals del 2018.

 

Preguntes sobre els acords de la Junta de Govern

En el punt sobre dació de comptes de les actes de la Junta de Govern, els regidors de l’oposició van formular diverses preguntes.

Així, van demanar que se’ls facilitin els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques del servei de direcció de comunicació que es va licitar el passat mes d’agost. Aquesta informació ha estat sempre pública i es pot descarregar del Perfil del Contractant de l’Ajuntament del Pla en aquest enllaç. Hi trobareu també els documents relatius a l'adjudicació del servei.

La regidora Griselda Pau també va expressar la seva sorpresa per l’import d’aquesta licitació, que va considerar elevat i va anunciar que valoraran si els sembla excessiu o no quan rebin la informació sol·licitada.

La mateixa regidora va manifestar la seva protesta per les respostes que es van donar a les instàncies presentades per la regidora Tània Solé. Aquestes respostes es poden trobar en aquest document.  Segons la regidora, saben perfectament que no existeix un carrer “Tarragona-La Fàbrica” i la petició va aparèixer d’aquesta manera per un error en l’aplicació informàtica que rep les instàncies. Quant a les actes de la Comissió de Civisme, el regidor Josep Silvestre li va recordar que, en el seu moment, se’n va lliurar còpia al regidor Jordi Valls, que les va signar. Amb tot, se’ls facilitaran noves còpies per als seus arxius.

També Griselda Pau va preguntar per la situació del servei de recollida de residus de la Deixalleria, atès que la licitació va quedar deserta. L’alcalde, Mateu Montserrat, va explicar que s’ha de repetir la licitació i, de moment, el servei el gestiona la mateixa empresa que ho feia fins ara.

La mateixa regidora de la CUP es va interessar per la presència del cap del gabinet de l’Alcaldia, Carles Singla, que consta en acta en una Junta de Govern. L’Alcalde li va respondre que va ser una presencia puntual, per invitació i sense veu ni vot. 

El regidor d’ERC, Josep Maria Canela, va sol·licitar les bases reguladores de les subvencions a entitats, que se li facilitaran pròximament.

També es va interessar per la licitació de les obres del Centre Cívic. L’alcalde va explicar que els treballs de construcció d’una estructura d’obra, metall i vidre a la porta d’aquest equipament s’han de licitar. No es poden contractar directament pel fet que els diferents elements corresponen a una mateixa obra.

 

Debat sobre les ordenances fiscals

En el debat sobre les ordenances fiscals, els regidors de l’oposició van demanar diversos aclariments.

Josep Maria Canela (ERC) va fer algunes observacions sobre el redactat de les ordenances. En va prendre nota la regidora d’Hisenda, Maria Teresa Ferré.

Griselda Pau (CUP) va preguntar quin és el criteri que es segueix per triar de quines ordenances es modifiquen els preus. Maria Teresa Ferré va respondre que s’actualitzen els preus d’aquelles que es consideren desfasades o que no s’ajusten als costos actuals. També es modifiquen aquelles que requereixen incorporar nous serveis.

A la pregunta de quins criteris es segueixen per determinar els increments, Maria Teresa Ferré va respondre que no hi pot haver un percentatge genèric atesa la diversitat dels serveis que es presten. S’apliquen diversos criteris en funció de la situació de cada moment. Així, per exemple, en la taxa de cementiris s’ha seguit un criteri d’arrodoniment de preus per simplificar les gestions de cobrament en efectiu. En altres situacions s’aplica l’IPC o bé es té en compte la relació entre el cost del servei i els ingressos que s’obtenen per la taxa corresponent.

 

Taxa d’escombraries

La regidora de la CUP va demanar que es precisés la raó de l’increment de 2€ en la taxa d’escombraries. La resposta va ser que el servei és deficitari i cal fer petites pujades del preu d’any en any.

Maria Teresa Ferré també va explicar, a petició de la CUP, que les cases que estan tancades també han de pagar aquesta taxa, ja que és obligatori per llei. Només hi ha una exempció en edificis declarats inhabitables per ruïna.

 

Piscina

En referència a la piscina, Griselda Pau va explicar que la CUP troba a faltar un descompte per a discapacitats i també per als pensionistes, entenent que no és el mateix majors de 65 anys que pensionistes. Maria Teresa Ferré va respondre que s’incorporarà la referència a aquests col·lectius.

Josep Maria Canela va manifestar que amb la pujada de l’entrada individual de 3€ a 5€, el nou preu li sembla car i va valorar positivament que es fomenti l’assistència de persones del poble.

Maria Teresa Ferré va precisar que a més de les persones empadronades, es consideraran com a residents aquelles que tenen una casa al Pla i que hi passen les vacances.

Griselda Pau va preguntar si les persones que no estan empadronades al Pla però que hi fan vida i hi compren habitualment es podran beneficiar dels descomptes per a residents. Maria Teresa Ferré va respondre que si es produeix alguna situació excepcional, s’estudiarà i es decidirà oportunament.

 

Recollida d’animals

Quant a la recollida d’animals, els regidors de l’oposició van demanar aclariments sobre qui pagarà els 300 euros que costa el servei de recollida, gestionat pel Consell Comarcal. Diversos regidors de l’equip de govern van precisar, com s’ha explicat més amunt, que si es pot identificar el propietari serà aquest el que pagui el cost.

Griselda Pau va anunciar el vot contrari a les ordenances perquè “s’augmenten els preus però les ajudes socials no s’han augmentat”.

Maria Teresa Ferré li va fer notar que les pujades de preus són escasses i de poca quantia i que s’ha incorporat la bonificació a la plusvàlua esmentada més amunt. En aquest punt, la regidora de la CUP va comunicar que canviaria el seu vot a abstenció.

 

Fira del Vent

El regidor Josep Maria Canela va fer notar que els preus dels estands de la Fira del Vent s’han rebaixat molt i que potser caldria fer un replantejament de la Fira mateixa. “Suposa molts diners, no malaguanyats, perquè a nivell de prestigi de poble fer una crida està molt bé, però per altra banda què suposa?”. Mateu Montserrat va respondre que és un tema per tractar cara al futur però que el fet de mobilitzar gent com fa la Fira del Vent genera altres factors per al municipi, com donar a conèixer els comerços o els museus. “Hi ha gent que ha vingut per la Fira i després, des d’escoles, han demanat visites... Que s’haurà de replantejar en un futur, potser sí,” va concloure.

Josep Maria Canela també va posar de manifest el fet que en les mateixes dates coincideixen fires de poblacions més grans, com Reus o El Vendrell, que suposen una forta competència. “Ho poso damunt la taula perquè els grups que som a l’Ajuntament, de cara a l’any que ve, debatem què fem i com ho fem amb números i utilitzant tots els factors”.

 

Preguntes pendents de resposta del plenari anterior

El torn de preguntes es va obrir amb les respostes a les que van quedar pendents del plenari anterior que van ser contestades per Maria Teresa Ferré, com a portaveu del grup de Junts pel Pla.

 

Resposta a la pregunta de Tània Solé (CUP) sobre l’adquisició de productes per a mascotes:

Es tracta d’un producte líquid amb components cent per cent naturals que es va adquirir per tal de reduir els orins i femtes que trobem en els nostres carrers, places, etc.

 

Resposta a la pregunta de Tània Solé sobre la contractació dels treballs tècnics d’enginyeria així com quines són les seves tasques i com s’ha contractat l’ empresa:

L’empresa té com a tasques l’elaboració d’informes tècnics relacionats amb les activitats que es duen a terme al municipi, realitzar visites d’inspecció d’activitats a empreses i assessorament a particulars o empreses en l’àmbit d’obertura de noves activitats, entre d’altres. La contractació s’ha fet mitjançant un contracte menor per un any, sense licitació, per tal de cobrir amb urgència la baixa del tècnic anterior.

 

Resposta a la pregunta de Tània Solé sobre quin servidor utilitza l’Ajuntament i quines llicències s’han adquirit:

Actualment s’està utilitzant el servidor ILO HP Proliant ML350 G10 amb la llicència Windows Server 2016

 

Resposta a la pregunta de Josep Maria Canela que demana en quin termini es previst obrir la Mediateca, quins tràmits es realitzen, i si s’ha contactat amb la Xarxa de Biblioteques de Catalunya:

L'Ajuntament està treballant juntament amb l'Escola Sant Ramon en la redacció d'un conveni sobre l'obertura de la mediateca. S'ha de fer amb molta cura perquè la mediateca és un element molt important per a l'Escola. Per obrir-la al públic cal assegurar que es fa tot correctament perquè ningú no en surti perjudicat i hi hagi un benefici per al poble i per a l'escola.

No hi ha un termini definit per a l'obertura. Cal contractar una persona i s'ha pensat en el programa de Garantia Juvenil de la Generalitat de Catalunya. La data d'obertura dependrà que es concreti aquest programa i que es trobi la persona adequada.

Quant a la Xarxa de Biblioteques, no s'ha contactat i no es preveu fer-ho a curt termini. La mediateca és un equipament de l'Escola Sant Ramon i no una biblioteca pública municipal. Segons com evolucioni el projecte, es veurà quines mesures es poden prendre en aquest sentit.

 

Torn de preguntes

Josep Maria Canela va obrir el torn de preguntes interessant-se per la situació del procés d’enderroc de l’habitatge de la plaça de Jacint Verdaguer número 4, que està declarat en ruïna.

Mateu Montserrat respon que aquests processos són llargs i que s’està treballant en les pautes i terminis que estableix la legislació. No s’ha pogut contactar amb el propietari i, presumiblement, l’Ajuntament haurà d’assumir el cost de l’enderroc. Si finalment el solar passés a propietat municipal es podria utilitzar per fer més ample el carrer del Treball.

A continuació, el regidor d’ERC va preguntar si hi ha un inventari de cases velles i en mal estat, de manera que no en puguin caure elements constructius.

L’Alcalde va respondre que l’arquitecta municipal ja fa un seguiment dels habitatges que poden estar en mal estat, tot i que no hi ha un inventari formalitzat.

Josep Maria Canela es va interessar a continuació per la casa de Cal Cabré (Cal Rovira) i per aconseguir-ne l’informe tècnic. “Nosaltres som del parer,” va afirmar, “que és una casa més que l’Ajuntament haurà de mantenir. Ara ja s’hi ha abocat diners i es tira endavant, però potser val la pena repensar coses perquè tenim moltes propietats i abans d’adquirir-ne de noves, posar-ne a la venda si convé perquè de vegades pots fer altres coses. Tenim moltes propietats municipals, moltes són antigues i les antigues considero que hi ha molts manteniments”.

 

Festa Major

En relació a la Festa Major, Canela va preguntar si enguany hi havia Comissió de Festes. Maria Teresa Ferré va respondre que l’anterior es va dissoldre abans de les eleccions i que després de la constitució del nou Ajuntament no hi va haver temps de crear-ne una de nova, donada la proximitat de la festa.

Canela va afegir que considera convenient que n’hi hagi perquè així tothom pot dir el seu parer i s’escolten les crítiques que pot fer la gent del carrer. També va demanar si es podria tenir un resum detallat dels comptes de la Festa de les Neus i de la Festa Major, especificant tant els costos dels espectacles com de la neteja dels recintes. “Amb això”, va concloure, “potser tindrem una visió de quant li ha costat la Festa Major a cada persona”.

Maria Teresa Ferré va respondre que encara no està tancada tota la despesa de la Festa Major perquè segueixen arribant factures.

 

Plaga de mosques

Canela es va interessar també per la plaga de mosques de l’estiu i va afegir que “potser es fa el que bonament es pot, però s’ha de fer més, perquè ha estat terrible”.

L’Alcalde va explicar que el terme municipal del Pla estava força controlat amb el vigilant rural que es va contractar fins a mitjans d’agost.

A continuació va fer una explicació més detallada: “Tenim els termes de Cabra del Camp i Figuerola del Camp a un quilòmetre. Tenim una normativa força estricta aquí al Pla, però a mil metres ja no és igual. El dia de la Festa Major ho vaig comentar als alcaldes dels altres pobles. Alguns van entrar en raó de modificar la normativa. D’altres van dir que ells eren un poble agrícola i que ja estava bé com estava. A tots ens regulen per la normativa de la Generalitat, però alguns es mantenen en el mínim que marca la llei. És tan fàcil com quan es tira l’adob, en 24 hores, llaurat. Aleshores no fa efecte amb les mosques. El dolent, és que ho tiren i esperen tres, quatre o cinc dies a llaurar-ho. O en algun cas, s’ha apilat en diferents finques per treure-ho després. En aquestes que apilen ja hi estem a sobre i intentarem l’any que ve tornar a mentalitzar el món agrícola que aquesta és una cosa que la patim tots. Hem de mirar de complir al màxim que puguem la normativa, no tan sols nosaltres, sinó els pobles de la vora.”

Josep Maria Canela va suggerir que tant l’Alcalde, Mateu Montserrat, com la regidora de la CUP, Tània Solé, que formen part del Consell Comarcal, puguin treballar des d’allà en aquesta qüestió.

L’Alcalde va respondre que ja s’hi està a sobre.

En aquest plenari cap dels grups no va presentar mocions. En finalitzar el torn de precs i preguntes, l’Alcalde va aixecar la sessió.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca