Crònica del ple extraordinari del 3 de març

L’ordre del dia del ple extraordinari del 3 de març de 2020 contenia únicament tres punts, que van ser aprovats per unanimitat, amb els vots favorables dels vuit regidors de Junts pel Pla, les dues regidores de la CUP i el regidor d’Esquerra Republicana.

El primer era una modificació del pressupost municipal per al 2020 consistent a incrementar la partida destinada a les obres de construcció de la residència de gent gran amb 1.391.000 euros, procedents del Romanent de Tresoreria per a despeses generals de l’Ajuntament. Amb la incorporació d’aquests fons als inicialment previstos, la partida té una dotació de 1.509.400 euros.

El segon punt consistia en una “modificació de crèdit per generació de crèdit”, és a dir, s’incorporen al pressupost municipal per al 2020 una sèrie d’ingressos que no havien estat previstos inicialment. Aquests ingressos estan condicionats al fet que es concedeixin determinades subvencions a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i, per això, no seran efectius fins que hi hagi un compromís en ferm d’atorgament de les subvencions. Tot i així, cal fer el tràmit d’incorporar aquesta previsió en els pressupostos per, si arriba el cas, poder fer ús d’aquests diners que anirien també destinats a l’obra de construcció de la residència.

La proposta d’acord preveu tres subvencions:

-          Programa de l’1,5% cultural del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb un import de 2.264.097,08 euros.

-          Diputació provincial de Tarragona, amb un import de 503.132,68 euros.

-          Fons Europeus FEDER, amb un import de 754.699,03 euros.

Aquests ingressos s’afegirien també a la partida destinada a la construcció de la residència, que tindria una dotació total de 5.031.328,79 euros, en el cas que es rebessin íntegrament les subvencions previstes.

En aquest punt, el regidor Josep Maria Canela (ERC) va demanar un aclariment sobre la frase “S'ha comprovat que els compromisos d’aportació de persones jurídiques per a finançar, juntament amb l’Entitat Local les despeses, no son ferms, i en conseqüència el crèdit que es pretén habilitar no serà efectiu fins que no es compleixi el requisit de fermesa del compromís d’aportació.”

El Secretari de l’Ajuntament, Josep Lluís Valero va explicar: “Si no hi ha la consolidació d’aquestes subvencions que s’han demanat, no es pot gastar res en base a aquest crèdit que ara s’habilita. No cal que arribi el diner, però hi ha d’haver la fermesa que t’ho donaran. Si no es consolida això, no es pot generar despesa en base a aquest crèdit que ara s’habilita.”

Fet l’aclariment, es va procedir a la votació, amb el resultat que l’acord es va aprovar per unanimitat, tal com ja s’ha dit.

El tercer punt era concórrer a la convocatòria d’ajuts del Programa 1,5% Cultural del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, amb el “Projecte de rehabilitació de la cara sud de l’antiga Fàbrica Martí, Llopart i Trenchs per a ús públic assistencial”. Es sol·licita una subvenció del 45% del cost del projecte, que és el màxim que concedeix aquest programa.

En aquest punt, la regidora de la CUP Tània Solé va fer la següent intervenció:

“Hi votarem a favor perquè creiem que la Residència és molt important per al nostre poble i per a la gent del nostre poble, tot i que tornem a demanar una vegada més que el projecte no sigui només de l’Ajuntament, sinó que sigui no només pensat per a la gent del poble sinó també amb la participació de la gent del poble que farà ús d’aquesta residència.”

El regidor Josep Maria Canela es va sumar a la petició de la CUP.

A continuació es va aprovar el tercer punt, també per unanimitat.

En tractar-se d’un ple extraordinari, no hi havia torn de precs i preguntes.

L’alcalde, Mateu Montserrat, va cloure el plenari desitjant “que tinguem sort a veure si d’una manera o altra ens arriben alguns diners per acabar de fer realitat aquesta voluntat que tenim de tirar endavant aquest projecte”.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca