Resum de la Junta de Govern de l'1 d'octubre de 2019

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 1 d’octubre. Hi van assistir l’Alcalde, Mateu Montserrat, i les regidores Maria Teresa Ferré i Isabel Grau. N’era absent el regidor Josep Silvestre. S’hi va aprovar la instal·lació d’enllumenat públic al carrer Salvador Ferré i l’encàrrec dels projectes de rehabilitació dels carrers Montserrat i Mercè i de la construcció d’un gual al Camí Vell de Vilafranca. També es van aprovar un bon nombre de pressupostos, la major part dels quals relacionats amb la Fira del Vent.

 

INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRER SALVADOR FERRÉ

S’aprova la instal·lació de set lluminàries de leds al carrer Salvador Ferré, per tal de donar-hi servei d’enllumenat públic al tram on ara no n’hi ha. Aquest carrer és, en part, paral·lel a la carretera de Valls i rep la il·luminació dels fanals d’aquesta, però resulta insuficient i, d’altra banda, crea un greuge en relació a d’altres vies del municipi.

Els treballs aniran a càrrec d’Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat i tenen un pressupost de 6.529,34 més IVA.

 

PROJECTES DE REHABILITACIÓ DELS CARRERS MONTSERRAT I MERCÈ I DE GUAL AL CAMÍ DE VILAFRANCA

S’aprova la contractació de tres projectes destinats a la rehabilitació dels carrers Montserrat i Mercè, respectivament, i a la realització d’un gual inundable al Camí Vell de Vilafranca, a Baiona. Aquest darrer consistirà en la construcció d’ un gual per poder circular amb garanties en situació de pluges intenses.

Els carrers Montserrat i Mercè, al barri de l’Hort del Canal, tenen unes voreres molt estretes, en males condicions i plenes de pals d’electricitat, d’enllumenat i de telèfon. El projecte comportarà el soterrament de les conduccions i també la remodelació de part del clavegueram, la que no es va reformar fa uns anys.

Els projectes s’han encarregat a Consulting Técnico Ditecsa per un import total de 7.400 euros més IVA. Un cop aquests estiguin enllestits i aprovats, es farà la licitació de les obres.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Volem Activitats

Exhibició de Paramotor a la Fira del Vent

1.000,00

Aeri Club Deltatrike

Exhibició pirotècnica aèria, vols d’iniciació i paracaigudistes a la Fira del Vent

2.399,17

Puntuajocs

Taller infantil per al Camp de Vol durant la Fira del Vent

395,00

Creàtics

Actuació per a la Fira del Vent

950,00

Maria Jacobs

Actuació per a la Fira del Vent

420,00

Datots

Publicitat de la Fira del Vent a Les Gralles

100,00

Diari de Tarragona

Publicitat per a la Fira del Vent

700,00

Godó Strategies

Publicitat de la Fira del Vent a RAC1, RAC105 i La Vanguardia digital

690,00

Publicitat Borrell

Publicitat exterior de la Fira del Vent

388,86

Rat Cebrian Sabat

Contacontes per a la Fira del Vent

201,53

Serret Electrònica

Sonorització de la Passarel·la de Moda de la Fira del Vent

900,00

Bymedio Submarino Internacional

Concert a la Carpa Jove de la Fira del Vent

1.400,00

Drone Racing Services

Taller “Bateig Nanodrons” per al Camp de Vol durant la Fira del Vent

1.900,00

Grupo Maestrat

Subministrament de tres carpes per als actes de la Fira del Vent

1.125,00

Daso Hygienic

Lloguer WC químic per a la Fira del Vent

460,00

Quda 2010

Allotjament per a la Fira del Vent

168,88

Serveis Vials del Vallès

Senyals de trànsit

681,00

Reus Esport i Lleure

Manteniment integral del Camp de Futbol Municipal

675,00

Montse Rubio Cuixart

Participació del Planetari Mòbil a la Fira del Vent

400,00

Roc Gelonch

Enreixat per a l’àrea de lleure per a gossos

1.321.35

M. Carmen Mateu Clofent

Adquisició de vehicle de 9 places

4.545,45

ST Excavacions integrals

Obra de reforç estructural de La Cooperativa

2.800,00

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEIS DE GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació dels serveis de gestoria i assessorament laboral per a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria amb un import de 7.666,56 euros, per un període de dos anys. El termini de presentació d’ofertes es fixa en 10 dies hàbils.

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la llicència d’obres per a la reforma de la planta segona i enderroc de golfes de l’edifici situat al carrer Sardana número 4 presentada per Mateu Montserrat Miquel. La sol·licitud s’acompanya de l’informe favorable de la tècnica municipal. En la votació, l’alcalde, Mateu Montserrat, s’absté i és aprovada amb els vots de les regidores Maria Teresa Ferré i Isabel Grau.  La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és de 554,17 euros i la taxa per tramitació de la llicència urbanística, de 60,00 euros, d’acord amb les ordenances fiscals vigents.

S’aprova la llicència d’obres per a la col·locació d’un hivernacle metàl·lic a la partida Camí de Valls, polígon 22, parcel·la 49, presentada per A.V.M. La sol·licitud s’acompanya de l’informe favorable de la tècnica municipal. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és de 224,78 euros i la taxa per tramitació de la llicència urbanística, de 60,00 euros, d’acord amb les ordenances fiscals vigents.

S’aprova la sol·licitud d’URSA Ibérica Aislantes S.A. per canviar l’electrofiltre de la indústria situada al carrer Rossinyol, 4, del Polígon Industrial del Pla.

La sol·licitud s’acompanya de l’informe favorable de la tècnica municipal. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és de 4.804,14 euros i la taxa per tramitació de la llicència urbanística, de 129,84 euros, d’acord amb les ordenances fiscals vigents.

S’aprova la sol·licitud d’Agropecuaria Coperal i Secció de Crèdit SCCL per portar a terme moviment de terres i fonamentació d’una nau agrícola al carrer Esparver Cendrós 5 del Polígon Industrial del Pla. La sol·licitud s’acompanya de l’informe favorable de la tècnica municipal. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és de 2.268,30 euros i la taxa per tramitació de la llicència urbanística, de 61,31 euros, d’acord amb les ordenances fiscals vigents.

 

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

En relació a la instància presentada per Griselda Pau Salvat, en representació de CUP El Pla, en la qual sol·licita una còpia dels plecs de clàusules administratives i tècniques de la licitació del servei de direcció de comunicació, se li comunica que aquesta s’ha realitzat per un procediment obert i que, per tant, l’anunci i els plecs de clàusules sol·licitats s’han publicat al perfil del contractant de la web de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria. En conseqüència, des del moment de la seva publicació han estat de lliure accés per a qualsevol interessat i es poden consultar i obtenir-ne còpies en l’esmentat portal. Podeu accedir-hi en aquest enllaç.

S’aprova la sol·licitud d’A.G.M. que li sigui revisada la liquidació de l’impost de vehicles per al seu, matrícula T-0807-AP, atès que va ser donat de baixa el passat 21 d’agost de 2018. S’acorda retornar-li la quota proporcional en relació al 4t trimestre de 2018.

S’aproven les respectives peticions d’A.J.D.D. i d’A.F.P. en les quals sol·liciten un fraccionament dels seus deutes pendents en concepte d’impostos municipals. Se’ls fracciona el pagament en tres i dues mensualitats, respectivament.

S’aprova la sol·licitud de D.M.P. que demana una exempció del 100% de l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-2370-OY, atesa la seva condició de persona disminuïda, degudament acreditada.

S’aprova una sol·licitud en els mateixos termes de l’anterior presentada per  J.M.M.M. per al vehicle matrícula B-5467-MY.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca