Resum de la Junta de Govern del 10 de desembre de 2019

print pdf

La penúltima Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla del 2019 va tenir lloc el passat dimarts 10 de desembre i s’hi van aprovar dues llicències d’obres, i diversos pressupostos i instàncies.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Vives Marin

Actualització del programari dels controls d’accés de personal

446,75

Ramblejant S.L.U

Espectacle infantil del dia 7 de gener

690,00

Quim Roca Seguretat S.L.

Instal·lació de xarxa wifi al Centre Cívic

924,55

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres de J.T.V. per ampliar la porta d’accés de vehicles de l’habitatge situat al carrer Santes Creus, 3. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 111,67 euros.

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres de V.F.M. per rehabilitar la coberta i arranjar la façana de l’immoble situat al carrer Enric Morera, 14. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres s’estableix en 416,06 euros i la taxa de tramitació, en 60 euros.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de D.G.V. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 5925-GTZ, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2020.

S’aprova la sol·licitud de R.C.C. que se li concedeixi un fraccionament del seu deute amb l’Ajuntament en concepte de taxa d’escombraries. S’acorda permetre-li satisfer el pagament en cinc mensualitats.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca