Resum de la Junta de Govern del 14 de juliol de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 14 de juliol. Entre d’altres acords, es van aprovar els plecs de clàusules per a les licitacions dels serveis de manteniment dels jocs i parcs infantils i del manteniment de les xarxes d’aigua dels edificis municipals.

LICITACIÓ DEL SERVEI D’INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE JOCS I PARCS INFANTILS

S’aproven els plecs de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques per a la contractació del servei d’inspecció i manteniment de jocs i parcs infantils municipals. L’import del contracte és de 5.808,00 euros, IVA inclòs, i una durada de dos anys. L’anunci ja s’ha publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament en el moment d’elaborar aquest resum. Per això podem informar que el termini de presentació d’ofertes finalitza el pròxim dia 5 d’agost.

LICITACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE LES XARXES D’AIGUA

S’aproven els plecs de clàusules administratives particulars i els de prescripcions tècniques per a la contractació del servei de manteniment i conservació de les instal·lacions de les xarxes d’aigua dels edificis i instal·lacions municipals, amb un import de 30.250,00€, IVA inclòs, i una durada de dos anys. L’anunci ja s’ha publicat en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament en el moment d’elaborar aquest resum. Per això podem informar que el termini de presentació d’ofertes finalitza el pròxim dia 7 d’agost.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Gasque Fusteria S.L.

Mòduls alts d’armari de cuina per al laboratori de l’Escola Sant Ramon

1.401,58

Hit 103

Publicitat de les Terrasses Musicals i la Festa Major d’Estiu

400,00

Godó Strategies

Publicitat de les Terrasses Musicals

399,30

Ediciones S.L.U.

Agendes escola bressol

165,85

Es desestima la compra de bosses amb el logotip de l’Ajuntament, atès que el pressupost rebut, per la quantitat de 5.075,00 euros, es considera inadequat als propòsits.

 

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

S’acorda concórrer a les convocatòries de la Diputació de Tarragona destinades a protecció de la salut pública per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans; protecció i defensa dels animals domèstics; impuls de l’economia baixa en carboni amb el desenvolupament dels Plants d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i finançament d’actuacions de prevenció local per a incendis forestals en l’exercici 2020.

SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

S’acorda concórrer a la convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior efectuada pel departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Es presentarà l’actuació de canvi de lluminàries als carrers Vidal i Barraquer, Raval de Sant Ramon i Plaça de Sant Jordi.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.U.P. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per a tres, de la seva propietat. Vista la documentació presentada, i tal com estableixen les ordenances municipals, se li concedeix una bonificació del 100% de la quota per al vehicle matrícula B-2658-AY, pel fet que té una antiguitat de 45 anys. Per als vehicles matrícula T-3225-F i B-0444-BU, que tenen tots dos 44 anys, se li concedeix una bonificació del 50% de la quota. Les bonificacions tindran efecte en el padró de 2021 de l’impost.

S’aprova la sol·licitud de R.F.F. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula HU-6707-D. Atès que té una antiguitat de 41 anys, se li concedeix una bonificació del 50% de la quota per al padró de 2021, tal com estableixen les ordenances municipals.

S’aprova la sol·licitud de M.T.F.V. que demana que se li revisi la liquidació corresponent a l’impost de circulació del 2020 del vehicle matrícula B-0298-VJ, atès que es va donar de baixa a la Prefectura de Trànsit en data 6 de març de 2020. S’acorda retornar-li la part de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t, tal com estableix la normativa.

S’aprova una sol·licitud en els mateixos termes que l’anterior, de M.S.B, per al vehicle matrícula B-5196-UT, que va ser donat de baixa a la Prefectura de Trànsit el 12 de juny passat. S’acorda retornar-li la part de la quota corresponent als trimestres 3r i 4t.

S’aprova la sol·licitud de F. Fàbregas Bonet, en representació d’El Vallenc SL, que demana el retorn de l’aval per import de 1.220 euros que va dipositar a l’Ajuntament com a garantia del servei de gestió de xarxes i creació de continguts.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal