Resum de la Junta de Govern del 14 de maig de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 14 de maig. S’hi van aprovar el contracte de manteniment i conservació de l’enllumenat públic i el de manteniment de la depuradora de la Torre de Santa Maria. Així mateix es va formalitzar l’adjudicació de la beca d’estudis universitaris a Fatima Zohra El Ghazi.

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

El passat 9 d’abril es va resoldre iniciar el procediment de contractació del servei de manteniment i conservació de l’enllumenat públic i de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals per un import de 98.000 euros més IVA i una durada de dos anys. A la licitació s’han presentat dues empreses, Antoni Montserrat Ferré i Riemar Projectes i Instal·lacions S.L.

La mesa de contractació va fer la qualificació el passat 9 de maig i va fer una proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Antoni Montserrat Ferré, atès que va obtenir la millor puntuació. En conseqüència, s’acorda adjudicar-li el servei per un import de 83.000 euros més IVA, d’acord amb la seva oferta econòmica, i un termini d’actuació de dos anys. L’empresa haurà de constituir una garantia per import de 4.150 euros.

 

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’aprova la sol·licitud d’Antoni Montserrat Ferré en demanda de la devolució de l’aval per import de 4.646,40 euros que va dipositar a la tresoreria de l’Ajuntament pel concepte de garantia per respondre de les despeses d’execució del servei de manteniment de l’enllumenat públic, l’adjudicació del qual ja ha vençut.

 

CONTRACTE DE MANTENIMENT DE LA DEPURADORA DE LA TORRE DE SANTA MARIA

El passat 9 d’abril de 2019 es va resoldre iniciar l’expedient de contractació del servei d’explotació i manteniment de l’Estació d’Aigües Residuals (EDAR) Torre de Santa Maria, amb un pressupost base de licitació de 12.000 euros més IVA. La mesa de contractació va procedir a la qualificació de les empreses presentades a la licitació el passat 8 de maig i va fer la proposta d’adjudicació a l’empresa Philaqua SCP. En conseqüència, s’acorda adjudicar a aquesta empresa el servei per un import d’11.600 euros, més IVA i amb un termini màxim de l’actuació de 4 anys, pròrrogues incloses.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

TGD – Tarragona Disseny

Campanya contra la violència masclistaq

906,51

ST Excavacions i obres integrals SL

Enderroc de les construccions existents al pati de Cal Rovira

14.100,00

Peroxforma SA

Adquisició d’un dispositiu Holter per al Consultori Mèdic

482,79

Cerralsa SA

Mosquiteres per a la Llar d’Infants

665,00

Novatilu

Pilona extraible

204,00

Reclams Artur Vives

Entrades per a la Piscina (braçalets)

378,00

 

BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

S’aprova la proposta de la Comissió Avaluadora de la convocatòria de beques universitàries del 2019. Pel que fa a candidats procedents de CFGS, la beca s’atorga a  Fatima Zohra El Ghazi Janati. Quant a candidats procedents de Batxillerat, no se n’ha presentat cap.

 

ARRENDAMENT DE TERRENYS PER INSTAL·LAR UN PIPICAN

S’acorda adjudicar a Alba González Espejo el contracte d’arrendament d’uns terrenys per instal·lar un Pipican per import de 1.200 euros anuals i un termini màxim de quatre anys, d’acord amb la seva oferta econòmica.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

Es desestima la sol·licitud de l’empresa Beauty by Dia que es doni de baixa els rebuts de la taxa d’escombraries de l’establiment situat al carrer Réria 54 (Clarel), atès que es tracta d’una taxa de recepció obligatòria que afecta tots els habitatges, allotjaments, locals o establiments on s’hi efectuïn activitats industrials, comercials, professionals, artístiques o de serveis.

En relació a la sol·licitud de J.M.C.C. que demana accés a la relació de propietats municipals, bens immobles i terrenys en permuta, així com convenis de l’Ajuntament amb la Parròquia de l’Assumpció o amb d’altres organismes, s’acorda el següent. En relació a les propietat municipals, bens immobles i terrenys en permuta, s’autoritza l’accés a la informació sol·licitada. En relació als convenis amb la Parròquia de l’Assumpció, atès que hi ha tercers afectats, se’ls traslladarà la petició efectuada per tal que puguin al·legar i presentar els documents i justificacions que considerin pertinents. Quant a convenis amb “d’altres organismes”, es demana al sol·licitant que concreti exactament a quina informació pública vol tenir accés, atès que la sol·licitud és massa genèrica.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca