Resum de la Junta de Govern del 17 de setembre de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 17 de setembre. S’hi van aprovar els plecs de clàusules per a la contractació del servei de manteniment i conservació de parcs i jardins municipals. També es va acordar l’adjudicació del servei de Direcció de Comunicació i es van aprovar diversos pressupostos, la majoria relacionats amb la Fira del Vent.

 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE PARCS I JARDINS

S’aproven els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que regiran el concurs per a la contractació del servei de manteniment i conservació dels parcs, jardins i espais verds públics del municipi. L’import de licitació és de 45.454,54 sense IVA, i la durada del contracte serà de dos anys.

Tota la informació és pública i es pot consultar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria en aquest enllaç.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Planeta MED SL1

Exhibició del documental “Avec un sourire, la Révolution” per l’1 d’octubre

200,00

Mediamar de difusió comarcal

Publicitat de la Fira del Vent a Hit 103

235,00

Tacdotze

Publicitat de la Fira del Vent a TAC12TV

395,00

TGD Tarragona Disseny

Publicitat a la revista Cultura i Paisatge

950,00

Josep M. Dalmau

Lloguer de la passarel·la per a la Fira del Vent

300,00

Infordisa

Renovació antivirus

223,50

José Fernández Ferrer

Bústies exteriors per a la Torre de Santa Maria

2.473,20

Josep J. Loren Plana

Actuació del grup Loren a la Fira del Vent

1.300,00

 

 

 

 

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ, GESTIÓ DE XARXES I CREACIÓ DE CONTINGUTS

El passat 6 d’agost es va iniciar, per acord de la Junta de Govern, l’expedient de contractació del servei de direcció de comunicació, gestió de xarxes i creació de continguts, per un termini màxim de 4 anys i un import de 52.000 euros, sense IVA.

Es van presentar a la licitació cinc empreses:

Agència de Comunicació Intus

Baobab Comunicació (José Escaño Bové)

La meva tele S.L.

Mirada Local S.L.

Montserrat Milian Batista

La mesa de contractació va procedir a la qualificació del sobre A el passat 2 de setembre i, del sobre B, el passat 6 de setembre. En aquesta data es va examinar també l’informe valoratiu emès pels serveis tècnics. Es va formular la proposta d’adjudicació a favor de Montserrat Milian Batista, atès que era l’oferta que va obtenir millor puntuació. Un cop comprovat que l’empresa està degudament constituïda i que ha dipositat la garantia definitiva exigida pel plec de clàusules administratives, s’acorda adjudicar a Montserrat Milian Batista el contracte del servei de direcció de comunicació, gestió de xarxes i creació de continguts per un import de 22.800 euros més IVA i un termini de dos anys, prorrogables per dos anys més.

Tota la informació és pública i es pot consultar al Perfil del Contractant de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria en aquest enllaç.

 

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la instància presentada per E.R.M. que demana una bonificació en l’impost de vehicles per al seu, matrícula B-8905-OZ, pel fet que té una antiguitat superior a 25 anys. Se li concedeix la bonificació del 10 per cent de la quota de l’impost, tal com estableixen les ordenances fiscals municipals, amb efectes del padró de 2020.

S’aprova la sol·licitud presentada per l’entitat Diables del Pla de Santa Maria en la qual demanen que es tramiti el pagament parcial de la subvenció que van demanar per a l’any 2019. Se’ls avançarà l’import de 2.000 euros.

S’aprova la sol·licitud de Celine Rafí Ballet que demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries de l’edifici situat al carrer Llibertat 9, pel fet que ja no s’hi exerceix l’activitat que desenvolupava.

S’aprova la sol·licitud de Noura Laouar que demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries de l’edifici situat al carrer Montserrat 2, pel fet que ja no s’hi exerceix l’activitat de supermercat.

S’aprova la sol·licitud de Joan Maria Ferré Ferré que demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries de l’edifici situat al carrer Major 13, pel fet que ja no s’hi exerceix l’activitat que desenvolupava.

En relació a la instància presentada per Ramon Ferré Vila, que sol·licita se li concedeixi autorització per publicar a Internet (concretament, en el grup de Facebook “El Pla d’abans”) fotografies de la col·lecció cedida per la família de Josep Maria Torné a l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i atès que l’Ajuntament del Pla disposa del perfil de Facebook “Comunicació Pla”, s’acorda que sigui des d’aquest mateix perfil que es pengin les fotografies sol·licitades, així com d’altres de similars de les quals es pugui disposar, a l’esmentat grup de Facebook. D’aquesta manera, s’aconseguirà l’objectiu del sol·licitant de donar difusió pública a les imatges sense que calgui la seva cessió a tercers.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca