Resum de la Junta de Govern del 19 de maig de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 19 de maig. Entre d’altres acords, es van aprovar les bases del Concurs de Cartells de la Fira del Vent 2020. També es va aprovar la substitució de les lluminàries dels fanals dels carrers Tintorers, Teixidors i Ordidors per llums led així com l’adquisició de 400 seients per al Pavelló Poliesportiu i per al Camp d’Esports Municipal.

CONCURS DE CARTELLS DE LA FIRA DEL VENT

S’aprova la convocatòria del concurs de cartells de la Fira del Vent 2020. Com a novetats, el premi per a l’obra guanyadora s’incrementa fins als 500 € i es podran presentar les obres de forma telemàtica. El termini de presentació estarà obert fins el dia 6 de juliol. Un jurat seleccionarà les tres obres finalistes i la guanyadora s’escollirà entre aquestes per votació popular a través de l’aplicació per a telèfons mòbils “El Pla al dia”.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Peroxfarma S.A.

Termòmetres ràpids per al Casal d’Estiu

372,00

Serveis per a l’Educació, l’Esport i el Lleure

Servei de socorrisme per a la Piscina Municipal durant l’Estiu 2020

10.730,93

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat

Substitució de lluminàries als carrers Tintorers, Ordidors i Teixidors

12.483,36

Instal·lacions i Manteniments A. Montserrat

Serveis de manteniment de la Piscina Municipal durant l’Estiu 2020

6.725,00

Prodiur Sports S.L.

Seients per al Pavelló i el Camp d’Esports Municipal

5.491,20

 

PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS

S’aprova el pla de disposició de fons que té per objecte distribuir en el temps els pagaments d’acord amb les disponibilitats d’efectiu previstes. El pla de disposició preveu el següent ordre de pagament: càrrega financera, nòmines, despeses contretes en exercicis anteriors, Seguretat Social, IRPF, liquidacions tributàries de qualsevol administració, pagaments en compliment de sentències, devolució d’ingressos indeguts, proveïdors per obres, serveis i subministraments, subvencions i resta de pagaments. La vigència d’aquest pla és indefinida.

LLICÈNCIA D’OBRES

Es concedeix llicència d’obres per a la construcció d’una oficina i serveis a la nau industrial del carrer Esparver Cendrós 5, presentada per l’empresa Industrialización Máquina Inyección SL. La quota de l’impost de construccions, instal·lacions i obres es fixa en 5.525,22 € i la taxa de tramitació en 149,33 €.

MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA SANT RAMON PER A L’ÚS DE LA MEDIATECA

S’aproven una sèrie de modificacions menors en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Pla i l’Escola Sant Ramon per a l’ús compartit de l’aula de coneixement de la Mediateca escolar amb l’objectiu d’oferir el servei de Biblioteca Pública. Els canvis consisteixen a incorporar un inventari de recursos infrastructurals i diverses millores en la previsió d’intercanvi d’informació entre Ajuntament i Escola.

ADJUDICACIÓ DE FINCA A L’AJUNTAMENT

S’adjudica a l’Ajuntament la finca cadastral Polígon 17 Parcel·la 3 que no consta inscrita en el Registre de la Propietat. Prèviament s’ha seguit un procediment de constrenyiment pel deute a l’Ajuntament en concepte de quotes de l’Impost de Bens Immobles. Així mateix es va celebrar una subhasta en la qual no es va rebre cap oferta. El valor de l’adjudicació es xifra en 2.499,76 €

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.M.T.R. que demana un ajornament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impost de vehicles. S’acorda ajornar el pagament fins el 20 de novembre de 2020.

S’aprova la sol·licitud de J.L.A.F. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 2116-KDH, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2021.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca