Resum de la Junta de Govern del 2 de juny de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 2 de juny. Entre d’altres acords, es van aprovar concórrer al Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona amb el projecte de rehabilitació del Centre Cívic i arranjament dels carrers Mercè i Montserrat, així com despeses corrents.

PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2020-2023

S’acorda concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal que ha convocat la Diputació de Tarragona per al quadrienni 2020-2023 per cooperar econòmicament amb els municipis. Es presentarà el projecte de rehabilitació del Centre Cívic i l’arranjament dels carrers Mercè i Montserrat, així com les despeses corrents en enllumenat públic, parcs i jardins i reparació, manteniment i conservació dels edificis i equipament públics. Es sol·licita la quantitat de 523.851,55 euros per tot el quadrienni.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Softneos Engineering and Computer Services

App mòbil per a reserva de torns a la Piscina Municipal

1.055,00

Antoni Montserrat Ferré

Enllumenat a la pista de skate del c/ Mossèn Cabayol

3.441,22

 

ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE MANTENIMENT D’ELEVADORS

S’acorda l’adhesió a la primera pròrroga de l’acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors portada a terme conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis i el Consorci Català per al Desenvolupament Local. En conseqüència, s’aprova la contractació del servei de manteniment per a dos anys amb l’empresa adjudicatària, Ascensores Ersce per als ascensors de la seu de l’Ajuntament i del local de l’Associació de la Gent Gran.

LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A L’INCREMENT DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

S’acorda aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua de la número 1.039 a la número 1.105 i la seva tramesa a BASE-Gestió d’Ingressos Locals per tal que siguin posades a cobrament a partir del dia 1 de juliol de 2020.

ALIENACIÓ DE PROPIETAT

La Junta de Compensació del Pla Parcial PP5 va instar l’Ajuntament a actuar davant l’incompliment del pagament de les quotes urbanístiques de M.C.P.C. El 28 de gener de 2014 es va celebrar subhasta de la finca corresponent, per la qual no es va rebre cap oferta. En el tràmit d’alienació tampoc no es van rebre ofertes. El bé subhastat correspon a la Junta de Compensació, a excepció del recàrrec de constrenyiment que ha de percebre l’Ajuntament per un import de 3.005,42. En conseqüència, s’acorda procedir a l’alienació directa de la finca inscrita al tom 1.798 Llibre 119 de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, foli 119, Finca 4.457 per un import de 25.000 a G.N.R. i T.B.P. La finca es cedeix a la Junta de Compensació del Pla Parcial PP5.

AUTORITZACIÓ PER A L’ÚS TEMPORAL D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC

S’autoritza a J.P.A. a fer servir la finca rústica del polígon 3, parcel·la 10 per a ús de pastura de la seva explotació ramadera. El permís està subjecte al pagament d’un cànon anual de 100 euros.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.M.C.V. de canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de M.S.R. que demana que se li revisi la liquidació de l’impost de circulació del vehicle agrícola de la seva propietat, ja que aquests estan exempts de tributar. S’acorda la devolució de la quota de 2020.

S’aprova la sol·licitud de J.M.D.I. que  demana que se li revisi la liquidació de l’impost de circulació del vehicle 5437-BPD, atès que va ser donat de baixa el passat 7 de maig. S’acorda la devolució de la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 3r i 4t de 2020, tal com estableixen les ordenances.

S’aprova la sol·licitud de J.C.D.C. que demana una exempció del 100% de l’impost de circulació per al seu, matrícula 2168-LFY en substitució de la que gaudia per al vehicle anterior, matrícula 6722-BDJ. S’acorda concedir-li l’exempció, atesa la seva condició de persona disminuïda, que acredita degudament.

S’aprova la sol·licitud de Jordi Valls Montserrat, en representació de l’Associació de Joves del Pla per celebrar la festa de la cervesa el proper dia 25 de juliol. L’autorització comporta les condicions de complir els requeriments establerts per la direcció general de Protecció Civil. Set dies abans de la celebració de l’esdeveniment hauran de portar a l’Ajuntament un protocol que haurà de ser validat i en el qual s’especificaran la gestió d’entrades i sortides del recinte, la neteja i desinfecció, les característiques i aforament del recinte, el nomenament del responsable de l’activitat i la gestió de la manipulació i repartiment d’aliments.

S’aprova la sol·licitud de Xavier Estrada Ribé, en representació de l’Associació Cultural La Barraca per a la celebració de la revetlla de Sant Joan el proper dia 23 de juny. Els condicionants són idèntics als de la sol·licitud anterior.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal