Resum de la Junta de Govern del 24 de març de 2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 24 de març, ja en període de confinament. Es va aprovar la relació de factures corresponent a la última quinzena, per assegurar que els proveïdors de l’Ajuntament puguin cobrar puntualment. També es va aprovar l’adjudicació del servei de publicitat i impressió

 

SERVEI DE PUBLICITAT I IMPRESSIÓ

El passat 11 de febrer es va iniciar l’expedient de contractació del servei de publicitat i impressió, amb una durada de dos anys, prorrogables per dos anys més. A la licitació es van presentar dues empreses, La Gràfica Creative Experience SL i El Vallenc SL. Després que la mesa de contractació va procedir a la qualificació dels sobres i es va rebre l’informe dels serveis tècnics, es va realitzar proposta d’adjudicació a favor de El Vallenc SL, per ser l’oferta amb millor puntuació. L’adjudicació s’ha fet per un import anual de 19.750 euros (més IVA). El servei inclou la publicació d’anuncis de totes les activitats que realitza l’Ajuntament del Pla que, segons l’oferta presentada, apareixeran al setmanari El Vallenc i al quinzenal L’Opció. També s’inclou la maquetació i impressió dels butlletins municipals i els programes de la Festa Major i de la Fira del Vent.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal