Resum de la Junta de Govern del 25 de febrer

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 25 de febrer. S’hi va aprovar, entre d’altres acords, el calendari per al cobrament d’impostos i taxes per al 2020, així com el padró de l’impost de vehicles.

 

CALENDARI ANUAL DE COBRAMENT D’IMPOSTOS I TAXES

S’estableix el període de cobrament en voluntària de l’exercici 2020 dels impostos i taxes següents:

Impost sobre Activitats Econòmiques: del 30 de juliol al 30 de setembre.

Impost sobre Bens Immobles (urbana, rústica i especial): del 30 d’abril al 30 de juny.

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica: de l’1 d’abril al 31 de maig.

Taxes d’Escombraries, Cementiri i Clavegueram: de l’1 d’agost al 30 de setembre.

 

PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES

S’aprova el padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per al 2020, actualitzat a partir de les altes, baixes i canvis de nom esdevinguts a partir dels llistats anteriors. El padró es publicarà al BOP i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament. Si passat el termini de quinze dies hàbils d’exposició pública no hi ha al·legacions, s’entendrà definitivament aprovat.

 

APROVACIÓ DELS COMPTES ANUALS DE RECAPTACIÓ DE L’IBI i IAE

El Servei de Recaptació de la Diputació de Tarragona, organisme autònom administratiu BASE, ha fet arribar a l’Ajuntament els comptes de recaptació de l’IBI i IAE per a la seva aprovació.

Els imports ingressats són els següents:

Recaptació voluntària liquidable: 32.432,04€.

Recaptació voluntària no liquidable: 140.059,95€.

Recaptació en executiva (anys anteriors): 123.063,93€.

La Junta de Govern dona l’aprovació als comptes presentats.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Happy Ludic Playground

Manteniment de parcs i jardins

400,00

Xarxes Fortuny

Xarxa per al camp de futbol

918,00

Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Assistència a l’activitat del 28 de març

160,00

Associació de Voluntaris de Protecció Civil

Assistència a l’activitat del 9 de maig

210,00

Juan José Soler Muñoz

Servei de guarda rural

1.020,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Instal·lació d’un clorador salí a la Piscina Municipal

14.977,28

Toldos Zurita

Instal·lació d’un tendal al pati de la Llar d’Infants Quatrevents

1.625,00

J.P.C.P. El Fornàs

Construcció d’una pista de formigó per destinar-la a la pràctica de l’skate

25.102,26

Gasque Fusteria

Sobre de taula i taulell de treball per a ordinadors, per al laboratori de l’Escola Sant Ramon

921,72

Tecnilab Electromedicina

Recanvi de bateries per als desfibril·ladors municipals

446,00

Andlet Prompla

Instal·lació d’una canonada per portar electricitat al recinte del Pipican

3.690,00

Franch Serveis Professionals

Serveis de desinfecció, desinsectació i desratització de les dependències municipals

9.400,00

Andlet Prompla

Reparació del paviment dels carrers Sant Jordi, Miramar i Església de Sant Ramon

1.230,00

Andlet Prompla

Millores en el paviment i l’asfalt dels carrers Mn. Cabayol, Sindicat i Baldrich

3.750,00

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de l’empresa Rec Energy Solutions per realitzar obres de construcció d’una rasa per a instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics a la finca situada al polígon 25, parcel·la 26 del cadastre de rústica. La quota de l’impost d’obres s’estableix en 325 euros i la taxa de tramitació, en 60 euros.

S’aprova la sol·licitud d’Agropecuaria Coperal i Secció de Crèdit SCCL per construir una nau agrícola al carrer Esparver Cendrós 5, del Polígon Industrial. La quota de l’impost d’obres s’estableix en 9.858,30 euros i la taxa de tramitació en 266,44 euros.

 

LLICÈNCIES DE PARCEL·LACIÓ

S’aproven diverses sol·licituds presentades per A.E.P. en relació a quatre finques situades a la partida Camí de Valls, al polígon 25 del cadastre de rústica (parcel·les 56, 27, 75 i 77). En tots quatre casos es tracta de segregar la part de la parcel·la corresponent que està classificada com a sol no urbanitzable de la part que té la condició de solar.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’ha rebut una instància de L.A.F. que demana, d’una banda, que es desglossi la quantitat per cadascun dels conceptes que deu a l’Ajuntament i, de l’altra, que s’acordi la suspensió del cobrament d’aquests deutes per la via de constrenyiment, tenint en compte la interposició d’una demanda. En relació a la primera petició, se li comunica el desglossament corresponent. Pel que fa a la segona, es denega, atès que no concorre cap de les circumstàncies previstes en la legislació per suspendre aquest procediment.

S’acorda col·laborar amb la campanya “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” amb la quantitat de 100 euros, a petició per la directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Maria Masriera.

S’aprova la sol·licitud d’Antoni Garganté Sisquella, com a secretari de l’entitat Club Esportiu Atlètic Veterans Pla de Santa Maria, en la qual demana que es tramiti el pagament de la subvenció que els va ser concedida el passat mes de juliol per import de 1.100 euros.

S’aprova la sol·licitud de J.M.C.C. que demana que es doni de baixa el gual situat a la Plaça Jacint Verdaguer, 4. La petició s’acompanya de la documentació perdinent.

S’aprova la sol·licitud de S.A.C. que demana donar de baixa les taxes municipals afectes a l’activitat que s’exercia al local situat a la Plaça de l’Església número 5, atès que aquella ha finalitzat.

Es denega la sol·licitud de l’empresa Beauty by Dia, que demana que es doni de baixa la taxa d’escombraries de l’establiment situat al carrer Réria 54 (Clarel). Encara que l’establiment tingui el seu propi sistema de recollida de deixalles, l’ordenança de la taxa d’escombraries estableix que aquesta és de naturalesa obligatòria des del moment que s’inicïi la realització del servei i, per tant, no es pot eximir l’establiment esmentat.

S’aprova la sol·licitud de J.A.F.G. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxa d’escombraries. El deute es fraccionarà en sis mensualitats.

S’aprova la sol·licitud de M.C.M que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte d’impost de vehicles. El deute es fraccionarà en dues mensualitats.

S’aprova la sol·licitud de M.S.R. que demana que se li revisi la liquidació de l’impost de circulació corresponent a l’any 2019 del vehicle agrícola de la seva propietat i que està exempt del pagament, tal com estableix la normativa vigent. Se li retornarà la quota de l’impost.

S’aprova la sol·licitud de J.F.C. que demana una bonificació en l’impost de vehicles per al seu automòbil, matrícula T-2523-AX, atès que té una antiguitat superior a 25 anys. Li correspon una bonificació del 10% de la quota, segons s’estableix en les ordenances municipals, que tindrà efectes en el padró de l’impost per a l’any 2021.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca