Resum de la Junta de Govern del 26 de febrer de 2019

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 26 de febrer. S’hi va aprovar, entre d’altres, contractar el projecte d’enderroc parcial de la seu de la Cooperativa, que serà la primera actuació que es durà a terme en la remodelació d’aquest edifici, destinat a acollir l’hotel d’entitats del nostre poble.  També es va aprovar el conveni amb la Fundació Pau Casals, per mitjà del qual totes les persones empadronades al Pla poden visitar gratuïtament el museu dedicat al músic, a la platja de Sant Salvador, al Vendrell.
A la foto, una vista de l’antiga sala de cinema de la Cooperativa.

PROJECTE D’ENDERROC PARCIAL DE LA SEU DE LA COOPERATIVA

S’aprova contractar l’elaboració del projecte d’enderroc parcial, estudi bàsic de seguretat i salut, direcció d’obra i coordinació de seguretat en fase d’execució per a l’edifici de l’antiga seu de la Cooperativa Agrícola, a la Réria. El pressupost, presentat per Anton Cortada Miquel, té un import de 13.189 euros.

Així mateix, es desestima en aquest moment contractar l’avantprojecte complet i la direcció d’obra.

CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL (PAM)

S’acorda concórrer al Pla d’Acció Municipal (PAM) convocat per la Diputació de Tarragona, tant en el programa d’inversions com al de despeses corrents. Pel que fa al primer, es presentarà el projecte de rehabilitació de Cal Rovira, mentre que per al segon es proposen ajuts a les despeses en enllumenat públic, parcs i jardins i reparació i manteniment dels edificis i equipaments públics.

A la convocatòria es preveu la distribució econòmica del PAM, de resultes de la qual li correspon al Pla de Santa Maria una assignació de 62.444 euros per a l’any 2019, que és la quantitat que se sol·licitarà formalment.

CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PAU CASALS

S’aprova el conveni de col·laboració amb la Fundació Pau Casals per promoure els valors de la música, la pau i la convivència, mantenint vius els lligams del llegat cultural i humanístic d’aquest músic català amb el nostre país. En virtut del conveni, totes les persones empadronades al Pla tindran accés gratuït a la visita del Museu Pau Casals, ubicat a la Vila Casals, a Sant Salvador (el Vendrell), durant els pròxims tres anys.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Benito Urban

Subministrament de pilones

390,73

Tecnilab Electromedicina

Calibració de desfibril·ladors

196,00

Carles Valls

Concert coral Projecte Xhoros!

800,00

ECA S.L.

Inspecció periòdica de baixa tensió

235,00

ECA S.L.

Inspecció tècnica d’ascensors

92,00

Servei Ascensores

Revisió d’ascensors

577,07

Chubb Iberia

Manteniment d’extintors

1.040,40

Infordisa

Servidor i altre equipament informàtic

8.339,75

 

PADRÓ DE L’IMPOST DE VEHICLES

S’aprova provisionalment el padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per al 2019, actualitzat a partir de les altes, baixes i canvis de nom. El padró s’exposarà públicament durant quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la seva publicació al BOP de Tarragona i al Taulell d’Anuncis de la Corporació. Si en aquest període no es produeixen al·legacions, s’entendrà per definitivament aprovat. El període de cobrament en voluntària es fixa definitivament de l’1 d’abril al 31 de maig de 2019.

ARRENDAMENT DE TERRENYS PER INSTAL·LAR UN PIPICAN

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir l’arrendament d’uns terrenys per instal·lar un pipican. Així mateix, s’aprova l’expedient de contractació i es disposa l’obertura de la licitació. El contracte s’adjudicarà pel procediment obert.

LLICÈNCIA D’OBRES

S’aproven les respectives sol·licituds de llicència d’obres presentades per l’empresa Carbonell Figueras S.A. per realitzar aportacions de terres a les finques rústiques situades al polígon 21, parcel·les 117 i 71 del terme. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 109,32€ i 92,50€.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de R.R.D. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota del seu vehicle matrícula T-1918-AT, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud d’E.C.A. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal