Resum de la Junta de Govern del 26 de gener de 2021

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 26 de gener. Entre d’altres acords, es va donar l’aprovació inicial als projectes d’ampliació del Gimnàs Municipal i d’adequació del Casal d’Avis. Aquest darrer consistirà en la rehabilitació de les façanes de l’antiga Casa del Director de La Fàbrica, que actualment acull la seu de l’Associació de la Gent Gran.

APROVACIÓ INICIAL DELS PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL GIMNÀS MUNICIPAL I D’ADEQUACIÓ DEL CASAL D’AVIS

Es dona l’aprovació inicial als projectes d’ampliació del Gimnàs Municipal i d’adequació del Casal d’Avis, tots dos redactats per l’arquitecta municipal, Montserrat Oliva i Boada. El primer té un pressupost d’execució material de 113.009,88 euros, més IVA. El pressupost del segon és de 88.349,02 euros, més IVA. Tots dos projectes queden sotmesos a informació pública per un període de 30 dies.

CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ PLAGATS

S’aprova el conveni amb l’Associació Plagats, per dur a terme la recollida i control de gats abandonats, perduts o ensalvatgits. L’Associació s’ocuparà de la localització de les colònies felines existents. En els emplaçaments que es determinin, s’instal·laran gàbies trampa per capturar els animals i dur-los a esterilitzar. També s’instal·laran refugis i punts d’alimentació. L’Ajuntament assumirà el cost de l’alimentació i l’esterilització i l’associació farà la neteja dels espais i el seguiment dels animals.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Prozoovalls Center

Gàbies trampa per a capturar gats

266,30

Chubb Iberia

Manteniment extintors

707,00

DarmosMusic Projects

Equip de so i llum per a l’obra de teatre del diumenge 7 de febrer

700,00

TGD Comunicació

Plafó informatiu per a l’església de Sant Ramon

294,00

Infordisa 2.0

Ordinadors per a les oficines municipals

1.496,00

J.P.C.P. El Fornàs

Adequació de la vorera de l’edifici de la Plaça Verdaguer, 14

7.200,00

Mar Cirera Gironès

Difusió cultural a “El Circ de la Cultura” i manteniment app “El Pla al dia”

3.800,00

Consulting Técnico Ditecsa

Redacció del projecte de rehabilitació de l’estructura i coberta de La Fàbrica

14.800,00

 

PROGRAMA D’AJUTS A LES LLARS D’INFANTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

S’acorda concórrer a la convocatòria de la Diputació de Tarragona per a la concessió de subvencions d’ajut a les llars d’infants públiques per al curs 2019-20. Es sol·licita, a l’empara de les bases, un ajut per l’import màxim establert que es xifra en 875 euros per cada alumne a jornada completa o equivalent.

LLICÈNCIA D’OBRES PER CANVI D’ÚS D’IMMOBLE

Es concedeix llicència urbanística a R.R.L. per realitzar obres pel canvi d’ús d’un immoble de local a habitatge a l’Av. Gaudí, 1. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 131,70 euros i la taxa per abocament de runes en 0,81 euros.

INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ

S’ha rebut la sol·licitud de declaració d’innecessarietat de llicència de parcel·lació per poder segregar la finca amb referència cadastral 3110 A025000 110000H, parcel·la 11, polígon 25 del terme municipal, amb una superfície de 4956,94 m2. La segregació preveu destinar una porció de la finca actual a via, mentre que la resta mantindrà el seu caràcter rústic. Els titulars de la finca actual són M.C.C.D. i J.R.C.D., que mantindran la titularitat de part de la finca mentre que la resta passarà a titularitat municipal. Vistes les circumstàncies del cas, i d’acord amb la legislació vigent, s’acorda declarar que no és necessària la concessió de llicència de parcel·lació urbanística.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.L.B.S. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 9175-KLY, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2022.

S’aprova la sol·licitud de M.A.A. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 4595-LMB pel fet que es tracta d’un automòbil híbrid. S’acorda concedir-li una bonificació del 65% en la quota de l’impost, tal com estableixen les ordenances municipals. La bonificació tindrà efecte per al padró del 2022.

S’aprova la sol·licitud de K.W. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 6421-LLX, en substitució de la que ja gaudia pel vehicle anterior, matrícula 4447-BDX, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2022.

Es rep la sol·licitud d’Alexandre Martí Orenga, com a secretari de l’Associació de Gent Gran, Jubilats i Pensionistes del Pla de Santa Maria que comunica la renúncia de l’entitat a la subvenció que se’ls va concedir el passat mes de juliol per un import de 2.000 euros. L’entitat no ha pogut realitzar els actes i activitats programades. S’acorda, per tant, revocar la concessió de la subvenció.

S’acorda procedir al canvi de mútua, deixant sense efecte el conveni amb Mútua Universal i formalitzant-ne un de nou amb Mútua Activa, col·laboradora de la Seguretat Social amb el número 3.

Menu

Menú principal