Resum de la Junta de Govern del 27 de novembre de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 27 de novembre. S’hi va aprovar, entre d’altres acords, la pavimentació del passatge de vianants situat al costat de l’aparcament del Centre Cívic. També es va formalitzar la concessió de subvencions per al menjador de la Llar d’Infants municipal Quatrevents, segons la convocatòria que es va efectuar el passat 2 d’octubre.

PAVIMENTACIÓ DEL PASSATGE DE VIANANTS DEL COSTAT DEL CENTRE CÍVIC

S’aprova l’obra de pavimentació del passatge de vianants situat al costat de l’aparcament del Centre Cívic i que uneix el carrer Vidal i Barraquer amb el raval de Sant Ramon. Les obres s’adjudiquen a Ivan Fosch Sanz, que ha presentat un pressupost per import de 5.438,95, IVA inclòs.

CONCESSIO DE SUBVENCIONS PER AL MENJADOR DE LA LLAR D’INFANTS

S’aprova la relació de persones adjudicatàries de les subvencions per al menjador de la Llar d’Infants, segons les bases aprovades pel Ple de la Corporació el 26 de juliol i la convocatòria efectuada per la Junta de Govern el 2 d’octubre.

La comissió avaluadora es va reunir el 19 de novembre i va efectuar la valoració i puntuació dels sol·licitants, atenent als criteris establerts a la base setena de la convocatòria. A partir de la llista i d’acord amb les puntuacions obtingudes, s’aprova la relació de les persones adjudicatàries que, tal com estableixen les bases, són les que han obtingut un mínim de 5 punts. En total són sis infants, la llista dels quals es fa pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. També es fa notificació individual dels resultats de la convocatòria a tots els sol·licitants.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Associació Pessebrista Mont-roig del Camp

Lloguer de diorames durant les festes nadalenques

200,00€

Reclams

Elaboració de calendaris

384,00€

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

En data 31 d’octubre de 2018, Ramon Segura Bonell, en representació d’Agropecuaria Coperal i Secció de Crèdit, sol·licitava “la pròrroga en la tramitació de llicència ambiental el temps necessari per poder seguir donant servei als agricultors mentre es construeix el nou centre de la Cooperativa”. S’adjunta un contracte d’arres datat el 30 d’octubre de 2018 per a l’adquisició d’una parcel·la al Polígon Industrial del Pla de Santa Maria on construir les futures instal·lacions. La petició es formula en resposta al requeriment efectuat pel tècnic de medi ambient, el 25 de juliol de 2018, instant Coperal a dur a terme el corresponent control inicial associat al règim de comunicació, el qual s’ha de realitzar de forma immediata i per una entitat de control ambiental (ECA). Aquest control inicial s’ha de realitzar en virtut de l’article 52.5 de la llei 20/2009.

La Junta de Govern constata que Coperal no ha complert amb els anteriors requeriments:

- Acord de Junta de Govern de 26 de juny de 2014 conforme l’Ajuntament es donava per assabentat de l’inici de l’activitat i la condicionava, entre d’altres, a realitzar “una única actuació de control inicial ambiental i comprovació prèvia en matèria de prevenció d’incendis”.

- Requeriment de 18 de juliol de 2017, al qual no es presenta cap al·legació.

- Requeriment de 26 de juliol de 2018, el qual és objecte de la present sol·licitud.

Es constata que l’empresa, lluny de contactar amb una ECA, s’ha limitat a sol·licitar una pròrroga al·legant que està pendent de l’adquisició d’una finca per traslladar l’activitat i obviant que està desenvolupant una activitat que requereix uns condicionants per al seu funcionament.

Així mateix, es constata que la instància es presenta fora de termini, ja que la data màxima establerta en el requeriment finalitzava el 30 d’octubre de 2018.

Es considera que l’activitat realitzada al carrer del Sindicat números 8, 9 i 11 té uns condicionants que s’han de complir a través d’un control inicial favorable, a realitzar per una ECA, i que no té cap rellevància el compromís de realitzar l’activitat en un altre emplaçament en el futur.

Així mateix, es considera que l’activitat es pot legalitzar, atenent als criteris i correccions establerts en els diferents requeriments notificats a Coperal. L’activitat podrà obtenir informe favorable per al seu desenvolupament en el moment que es compleixin tots i cadascun dels condicionants establerts

Per tots aquests antecedents, la Junta acorda no concedir la pròrroga sol·licitada, deixar sense efecte la comunicació presentada el 26 de juny de 2014 i donar audiència a Agropecuaria Coperal i Secció de crèdit en un termini de 15 dies hàbils per presentar les al·legacions i documents que consideri convenients.

 

S’aprova la sol·licitud de J.M.E. que demana una exempció del 100% de la quota de l’impost de vehicles per al turisme matrícula 2869-DBV, en substitució de la que gaudia per al vehicle anterior, matrícula 5464-CMK, atesa la seva condició de persona disminuïda.

S’aprova la sol·licitud de R.L.R. que demana una exempció del 100% de la quota de l’impost de vehicles per al turisme matrícula 8684-DYS, atesa la seva condició de persona disminuïda. Ambdues sol·licituds s’acompanyen de la documentació corresponent.

S’aprova la sol·licitud de R.R.C. que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2018 corresponent al turisme matrícula 6622-CJC atès que va ser donat de baixa el passat 19 de setembre. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent al 4t trimestre de 2018, tal com estableix la normativa.

S’aprova la sol·licitud de Maria Asunción Vilanova, en representació de l’empresa Ros Chimneys, en la qual demana un canvi de nom de la llicència per a la connexió del col·lector d’aigües sanitàries de la nau industrial situada al carrer Esparver Cendrós, 3, a la xarxa municipal de clavegueram.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca