Resum de la Junta de Govern del 27 d'octubre de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 27 d’octubre. Entre d’altres acords, es va aprovar la concessió d’utilització d’un terreny de domini públic per a la instal·lació d’una antena de telefonia mòbil.

INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ BASE DE TELEFONIA MÒBIL

El passat 8 de setembre es va obrir el procediment de licitació per a la concessió administrativa d’utilització de bens de domini públic per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil. Concretament, la concessió afecta part del terreny del tancat que envolta el dipòsit d’aigua del Polígon Industrial. L'estació inclourà una torre per a antenes.

La licitació es va publicar el 23 de setembre al perfil del contractant i el termini de presentació d’ofertes va finalitzar el 19 d’octubre. El 23 d’octubre, la Mesa de Contractació, després de seguir el procediment establert per la llei, va elevar la proposta d’adjudicació a l’empresa Telxius Torres España S.L.

En conseqüència, s’adjudica el contracte per a la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil a l’empresa esmentada, amb un termini de concessió de 15 anys i un cànon inicial fix de 4.000 euros anuals.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Servicios auxiliares Arena

Servei d’Agent Cívic al Cementiri

504,00

Hermes Comunicacions

Subscripció al diari El Punt Avui de dilluns a divendres

310,00

Serveis Vials del Vallès

Senyalització per al carrer de Les Escoles

326,40

Ariadna Fàbregas

Adquisició de banderes

298,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de Vicenç Fonts Ferrer que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de taxa d’escombraries amb motiu d’haver patit les restriccions causades per l’estat d’alarma en el seu establiment. Atès que la documentació presentada demostra que es compleixen tots els requisits, se li concedeix una bonificació del 100% en la quota de la taxa d’escombraries del 2020.

S’aprova una sol·licitud en els mateixos termes de l’anterior presentada per Marc Mestres Plana, en representació de la societat Masia del Pla. Igualment, se li concedeix la bonificació del 100% en la quota de la taxa d’escombraries.

S’aprova la sol·licitud d’I.P.R. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament. S’acorda permetre-li un fraccionament en dues quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de Nikola Mitic, en nom de la societat ARDB Serveis Tèxtils, concessionària del restaurant Parc La Fàbrica, que demana una reducció del cànon de concessió. S’acorda concedir-li una exempció per tot el termini en el qual es trobi prohibida l’obertura de bars i restaurants amb motiu de les mesures de contenció de la pandèmia de Covid-19.

S’aprova la sol·licitud de J.P.M. que demana llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i queda condicionada al compliment de la legislació vigent. La validesa és de cinc anys.

S’aproven les sol·licituds presentades per R.B.P. en representació de M.C.M.J., M.M.J i F.J.M.J. que sol·liciten una pròrroga per a la presentació de la liquidació de l’Impost Municipal sobre l’Increment del Valor dels terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua) corresponent a la finca del carrer Réria, 56. S’acorda concedir-los una pròrroga fins al 12 d’abril de 2021.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

 

Menu

Menú principal