Resum de la Junta de Govern del 28 de gener de 2020

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 28 de gener. S’hi va aprovar el conveni de col·laboració amb l’Escola Sant Ramon per a l’ús compartit de l’aula de coneixement de la Mediateca escolar per tal de donar servei de Biblioteca Pública. També es va aprovar la convocatòria del 2020 de les Beques per a Estudis Universitaris i del Concurs Literari Vila del Pla.

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’ESCOLA PER A L’ÚS COMPARTIT DE L’AULA DE CONEIXEMENT DE LA MEDIATECA ESCOLAR

S’aprova el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Pla de Santa Maria i l’Escola Sant Ramon per a l’ús compartit de l’aula de coneixement de la Mediateca amb l’objectiu d’oferir el servei de Biblioteca Pública. El conveni detalla que aquesta aula es posa a disposició del públic per a la consulta en sala del fons bibliogràfic propietat de l’Escola i també del fons de l’Ajuntament. A més serà un espai perquè els estudiants puguin treballar, estudiar o consultar informació a Internet i s’hi faran activitats de difusió cultural. L’Ajuntament aportarà el personal que s’ocuparà del servei i es crearà una comissió de gestió que farà un seguiment del funcionament de la iniciativa i resoldran les qüestions que puguin sorgir.

 

BEQUES PER A ESTUDIS UNIVERSITARIS

S’aprova la convocatòria de les beques per a estudis universitaris, segons les bases que es van aprovar el novembre de 2012. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de març de 2020 i la documentació s’ha de lliurar al Registre General de l’Ajuntament.

 

XXIII CONCURS LITERARI VILA DEL PLA

S’aprova la convocatòria del XXIII Concurs Literari Vila del Pla, amb dues modalitats (poesia i narrativa, respectivament) i quatre categories d’edat (3r i 4t de Primària, 5è i 6è de Primària, ESO i majors de 16 anys). El termini de presentació finalitzarà el divendres 27 de març de 2020.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Tèbac Teatre

Representació teatral per al Cicle de Teatre Amateur, al novembre del 2020

900,00

Infordisa

Adquisició d’ordinador

549,00

TGD – Tarragona Disseny

Redacció del projecte global i direcció d’obra del Museu Agrícola

4.800,00

Roc Produccions

Representació de l’espectacle familiar “Somnis de Sorra”

1.800,00

Cubiertas y Fachadas Bausal

Arranjament de la coberta del Pavelló Poliesportiu

1.350,00

Oriol Hernández Mateu

Discoteca Mòbil per al Carnestoltes

1.350,00

Tamediaxa SA

Quatre insercions publicitàries durant el 2020 al diari “Més Tarragona”

1.239,67

 

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL PER A L’ESTIU DEL 2020

Després del procediment de licitació que es va aprovar el passat 26 de novembre de 2019, s’aprova atorgar l’explotació del servei de bar a les instal·lacions de la Piscina Municipal durant la temporada d’estiu de 2020 a Montserrat Blanco Morales. L’atorgament s’estableix de l’1 de juny al 30 de setembre de 2020, amb la possibilitat de pròrrogues successives per temporada fins a un màxim de tres.

 

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A LLARS D’INFANTS PÚBLIQUES MUNICIPALS

S’aprova concórrer al programa extraordinari d’ajuts per al funcionament de les llars d’infants públiques de titularitat municipal que ofereix la Diputació de Tarragona. Es sol·licita un ajut per l’import màxim establert a les bases, que és de 875 euros per cada alumne equivalent.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’accepta la donació realitzada per Mn. Jordi Sánchez Pellicer, rector de la Parròquia de l’Assumpció del Pla de Santa Maria, en nom i representació de l’Arquebisbat de Tarragona, de quatre nínxols del Cementiri Municipal.

S’aprova la sol·licitud de Maria Dolors Alemany que demana que es doni de baixa el rebut de la taxa d’escombraries de l’edifici situat al carrer Major, 52, pel fet que s’ha produït la baixa de l’activitat de perruqueria que s’hi exercia.

S’aproven les sol·licituds següents –totes acompanyades de la documentació pertinent– que demanen exempció del 100% de l’impost de vehicles per la condició de persones disminuïdes de les sol·licitants: J.F.E. (vehicle matrícula 8454-HXK) i G.H.G. (vehicle matrícula 5859-DWP). Les exempcions tindran efecte en el padró de l’any 2020 de l’impost esmentat.

S’aprova la sol·licitud de J.M.G.M. que demana una bonificació en l’impost de vehicles per al seu automòbil, matrícula T-1716-AP, atès que té una antiguitat superior a 25 anys. Li correspon una bonificació del 10% de la quota, segons s’estableix en les ordenances municipals, que tindrà efectes en el padró de l’impost per a l’any 2021.

Es denega la sol·licitud de M.R.M.L. que demana que se li mantingui la quota antiga del gimnàs municipal, atès que les noves tarifes es van aprovar en el ple municipal del passat mes de setembre i són d’aplicació general.

S’aproven les instàncies següents presentades per representants d’entitats planenques que sol·liciten que es tramitin les respectives subvencions que els van ser concedides per l’Ajuntament el passat mes de juliol:

 

Representant

Entitat

Import (€)

M. Dolors Alemany

Coral Parroquial

2.100,00

M. Josepa Milà

Penya Barcelonista

1.000,00

Míriam Tosas

AMIPA Escola St. Ramon

4.300,00

Margalida Estalella

Col·lectiu de Dones

1.000,00

Alexandre Martí

Associació de Jubilats i Pensionistes

2.000,00

Alexandre Martí

Associació Fotogràfica UllPlà

278,00

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal