Resum de la Junta de Govern del 30 de juny de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 30 de juny. Entre d’altres acords, es va aprovar la llista d’admesos i exclosos de la convocatòria de selecció d’una plaça de treballador per a la Brigada Municipal. Atès que cap dels candidats presentats complia els requisits establerts a les bases, la convocatòria ha quedat deserta. També es va aprovar la remodelació de les bombes de reg de la Bassa de la Fàbrica (a la foto).

CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER A LA BRIGADA MUNICIPAL

El passat 11 de febrer de 2020 es van aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’una plaça de treballador amb categoria d’operari d’oficis varis per a la Brigada Municipal.

El 16 de juny va finalitzar el termini de presentació de candidatures. Cap de les candidatures presentades no complia el requisit d’estar en possessió del títol de Grau Superior (FP2) en alguna de les especialitats d’electricitat, electrònica, mecànica o instal·lacions de manteniment. En conseqüència, la convocatòria queda deserta.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Antoni Guasch Huguet

Banderes per a l’Ajuntament

185,98

Céline Rafí Ballet

Desbrossament als Aiguamolls

2.240,00

Antoni Montserrat Ferré

Remodelació de les bombes de reg de la Bassa

4.009,41

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.O.I. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos. S’acorda permetre-li fraccionar el pagament en sis quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de V.M.I. que demana igualment un fraccionament per al pagament dels seus deutes en concepte de taxes i impostos. Se li concedeix un fraccionament en vuit quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud d’Andrea Gálvez, en representació de Cafè El Sindicat, que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de taxa d’escombraries amb motiu d’haver patit les restriccions causades per l’estat d’alarma. Atès que la documentació presentada demostra que es compleixen tots els requisits, se li concedeix una bonificació del 100% en la quota de la taxa d’escombraries del 2020.

S’aprova la sol·licitud d’Ester Oliva Valls, en representació d’Espai Salut, en els mateixos termes de l’anterior. Igualment se li concedeix una bonificació del 100% en la taxa d’escombraries del 2020.

S’aproven dues sol·licituds presentades per M.C.C.T. que demanen canvi de nom de dos nínxols del Cementiri Municipal.

S’aprova la sol·licitud presentada per J.D.H.R. que demana el canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca