Resum de la Junta de Govern del 31 de desembre de 2018

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària l’últim dia de 2019 a migdia. Entre d’altres acords, es va aprovar de forma definitiva el projecte d’urbanització de l’ampliació del Polígon Industrial i, de forma inicial, la reparcel·lació d’aquest. També es va aprovar la segona certificació de les obres de construcció de la vorera del carrer de les Escoles.

 

PROJECTES D’URBANITZACIÓ I DE REPARCEL·LACIÓ PARCIAL DEL PP7

S’aprova de forma definitiva el projecte d’urbanització del Pla Parcial PP7 del Polígon Industrial del Pla. Prèviament, s’han dut a terme tots els tràmits i notificacions preceptius amb els terminis que marca la normativa per a l’exposició pública. Aquest sector del polígon és el més proper als Aiguamolls i el promotor de la urbanització ha estat l’empresa Cartonatges Trilla.

Tot seguit, s’aprova de forma inicial el projecte de reparcel·lació, que queda ara sotmès a informació pública. La reparcel·lació es fa per tal d’anul·lar l’antiga distribució en finques agrícoles i poder inscriure al Registre de la Propietat les finques, vies, zones verdes i zones d’equipaments que seran el resultat de la urbanització.

 

CERTIFICACIÓ D’OBRA DEL CARRER DE LES ESCOLES

S’aprova la segona certificació de l’obra de construcció de la vorera del carrer de les Escoles, lliurada per l’empresa Bosir S.A. L’import d’aquesta fase puja a 22.940,86 € del total de 53.736,10 € en que es va pressupostar l’obra.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Hako España SAU

Fregadora Aspiradora per a la neteja dels equipaments municipals

5.747,00

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de F.A.A. que li sigui concedida una bonificació en l’Impost de Vehicles per al seu turisme matrícula 8403-KLR, pel fet de ser un vehicle híbrid. Tal com preveu la normativa, s’aprova una bonificació del 65% de la quota de l’impost del 2019.

S’aprova la sol·licitud d’E.R.G- que demana una exempció del 100% de la quota de l’impost de vehicles per al turisme matrícula 4277-FWP, atesa la seva condició de persona disminuïda.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca