Resum de la Junta de Govern del 31 de desembre de 2019

El 31 de desembre al matí es va celebrar l’última Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla del 2019. S’hi van aprovar, entre d’altres acords, la contractació d’actuacions culturals i serveis de difusió, així com dos expedients menors de modificació del crèdit pressupostari.

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

La Teca Teatre

Representació de l’obra “Fenya Rai!”

909,09

Creàtics

Actuació musical per a la “Nit Jove” del 5 de gener

1250,00

Circ de la Cultura

Serveis de difusió i promoció cultural i manteniment de l’App “El Pla al dia” durant el 2020

3.800,00

 

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

S’aprova l’expedient de transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 1 de despeses. S’incrementen 2.500 euros al concepte de Retribucions Complementàries i 1.200 euros al de quotes de la Seguretat Social. Es detreuen 3.700 euros del concepte de Personal divers.

S’aprova un segon expedient de modificació de crèdit entre les partides que es detallen a continuació.

Despeses amb suplement de crèdit:

Concepte

Crèdits definitius

Crèdit a augmentar

Activitats Culturals

20.000,00

12.500,00

Infrastructura Fira de Tardor

30.000,00

16.000,00

Manteniment Llar infants

3.000,00

1.000,00

Activitats Esportives

5.000,00

200,00

Maquinària, instal·lacions

15.000,00

1.500,00

Total

 

31.200,00

 

Crèdits que s’estimen no utilitzables sense pertorbar el servei

Concepte

Crèdits definitius

Crèdit a augmentar

Personal plàstica escoles

3.000,00

3.000,00

Personal llar d’infants

69.000,00

4.900,00

Mestres i professors de suport

5.000,00

5.000,00

Socorrista piscina

1.000,00

1.000,00

Beques universitàries

1.500,00

1.000,00

Transferències Consell Comarcal

168.000,00

16.300,00

Total

 

31.200,00

 

LLICÈNCIES D’OBRES

Es concedeix llicència urbanística Explotacions Agrícoles Martwins per a la construcció d’una caseta de reg a la finca situada al Polígon 22, parcel·la 64. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 341,20 euros i la taxa de tramitació, en 60€.

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.J.V.G. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 9046-KVZ, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i tindrà validesa per al padró de 2020.

S’aproven tres  sol·licituds més, en els mateixos termes de l’anterior: de J.M.A. per al seu vehicle 5335-JBZ; d’A.G.C. per al seu vehicle 4890-DVP i de T.R.A. per al seu vehicle 3489-HCY.

S’aprova la sol·licitud de Jordi Valls Montserrat, com a secretari de l’Associació de Joves del Pla de Santa Maria, en la qual demana que es tramiti la subvenció que els va ser concedida en la convocatòria de l’any 2019 per a despeses de l’entitat, per import de 500 euros.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal