Resum de la Junta de Govern del 9 d'abril de 2019

print pdf

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 9 d’abril. S’hi va aprovar el projecte de restauració de la façana i l’entrada de la Fàbrica, així com de la museïtzació del Centre d’Interpretació. Ambdós formen part del macroprojecte “Alt Camp, història i patrimoni, les arrels d’una terra” que gestiona el Consell Comarcal i que ha rebut finançament dels fons FEDER de la Unió Europea. També es van aprovar, entre d’altres, els plecs de clàusules per a la contractació del servei de manteniment de l’enllumenat públic i de la depuradora de la Torre de Santa Maria.

 

PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA I L’ENTRADA DE LA FÀBRICA I MUSEÏTZACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ

L’Ajuntament del Pla participa en el projecte “Alt Camp, història i patrimoni, les arrels d’una terra”, juntament amb altres set municipis de la comarca. Aquest projecte va rebre finançament del programa Feder i inclou dues actuacions al Pla, la restauració de la façana i l’entrada de l’antiga fàbrica tèxtil i la museïtzació del Centre d’Interpretació del Tèxtil. En aquesta sessió, la Junta de Govern aprova la documentació tècnica de tots dos projectes, el primer amb un import d’execució de 180.463,88 euros i el segon, amb un import de 108.122,57 euros, tots dos sense IVA.  Els projectes es fan arribar al Consell Comarcal de l’Alt Camp per tal que els aprovi i publiqui i, d’aquesta manera, avançar cap a la seva materialització.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Cerralsa

Finestra per a Cal Rovira

612,82

Muntsa Plana Valls

Contacontes de la diada de Sant Jordi

230,00

Anton Cortada Miquel

Aixecament de plànols de l’antiga seu de la Cooperativa

645 ,77

Joan Sedó Solé

Càlcul de l’estructura de l’antiga seu de la Cooperativa

2.331,00

Rosa Arnavat Dalmau

Avantprojecte complet i projecte bàsic executiu de l’antiga seu de la Cooperativa

14.901,91

Ofimàtica Salou S.L.

Copiadora digital

3.785,06

 

 

PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de manteniment i conservació de l’enllumenat públic i de les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals. L’import s’estableix en 118.580, IVA inclòs, amb una durada de dos anys. Es disposa l’obertura de la licitació que es realitzarà pel procediment obert simplificat.

 

PLEC DE CLÀUSULES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA DEPURADORA DE LA TORRE DE SANTA MARIA

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del servei d’explotació i manteniment de l’estació depuradora d’aigües residuals de la urbanització Torre de Santa Maria per un import de 14.520,00 euros, IVA inclòs i una durada de quatre anys. Es disposa l’obertura de la licitació que es realitzarà pel procediment obert simplificat.

 

APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL

El Document únic de Protecció Civil Municipal té l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, garantint la integració de les actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. Així, es va encarregar a la Diputació de Tarragona la redacció d’aquest document que s’aprova de forma inicial per ser sotmès al tràmit d’informació pública. Si no es presenten al·legacions en un període de 30 dies, quedarà aprovat definitivament.

 

DECLARACIÓ D’ESTAT RUÏNÓS

S’acorda declarar l’immoble situat a la plaça Jacint Verdaguer 14 en estat de ruïna i ordenar-ne l’enderrocament, atès que s’ha comprovat que existeix un deteriorament greu dels seus elements estructurals, concretament l’estabilitat de la façana a la plaça així com part de la coberta amb una zona esfondrada. Es requereix al propietari perquè en el termini de 15 dies presenti el projecte d’enderrocament corresponent, advertint-lo que si no fes, l’Ajuntament n’ordenarà la realització, a la seva costa.

 

ADQUISICIÓ D’IMMOBLE A L’HORTA

S’acorda l’adquisició de l’immoble situat al carrer Afores Horta s/n, amb una superfície de 99 m2 i inscrit al Registre de la Propietat de Valls, propietat del Sr. Álvaro Martí Porcar. El tècnic municipal l’ha valorat en 8.515,98 euros. El terreny es destinarà provisionalment a l’ampliació de la zona d’aparcament de l’Horta.

 

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

S’acorda concórrer a la convocatòria de diverses línies de subvenció presentades per la Diputació de Tarragona, en particular a les destinades a gestió d’espècies invasores i recollida d’animals domèstics abandonats, seguretat en zones de bany, inversions en equipaments municipals d’interès ciutadà i edificis singulars patrimonials, projectes i activitats culturals d’interès ciutadà de caràcter singular i programes i activitats culturals anuals.

 

CONVOCATÒRIA DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

S’aprova concórrer a la convocatòria de la Diputació de Tarragona de subvencions per al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible amb la proposta de canvi de lluminàries a diversos carrers del municipi per d’altres de tecnologia led. La presentació comporta el compromís de realitzar l’activitat, cas que la subvenció sigui concedida.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de G.H.G. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota del seu vehicle matrícula 5859-DWP, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de J.R.R. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota del seu vehicle matrícula 1617-DWP, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca