Resum de la Junta de Govern del 9 de juliol de 2019

 

La nova Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar la seva primera sessió el dimarts 9 de juliol. S’hi va aprovar l’autorització al Catesplai perquè pugui utilitzar els espais de la segona planta de Cal Rovira com la seva nova seu. També es van aprovar llicències per fer activitats extraordinàries a la Piscina Municipal i per a la celebració de les Festes del Carme a la Réria.

 

AUTORITZACIÓ AL CATESPLAI PER UTILITZAR LES INSTAL·LACIONS DE CAL ROVIRA

S’aprova la sol·licitud de Maria Fonts Cucó, en representació del Catesplai Planenc, que demana autorització per utilitzar la planta segona de l’edifici municipal situat al carrer Major 21 i conegut com Cal Rovira (o també com a Cal Cabré). L’autorització s’atorga amb els condicionant següents: no estarà permesa l’entrada a menors de 14 anys; els menors amb edats compreses entre 14 i 18 anys només podran accedir acompanyats d’una persona major d’edat que se’n faci responsable, no es poden realitzar modificacions en la planta ocupada sense autorització de l’Ajuntament i el Catesplai s’obliga a mantenir l’espai autoritzat així com les escales i accessos en perfectes condicions de neteja.

 

LLICÈNCIA D’ACTIVITATS RECREATIVES EXTRAORDINÀRIES A LA PISCINA MUNICIPAL

Vista la sol·licitud presentada, s’atorga autorització per celebrar festes populars temàtiques a la Piscina Municipal els divendres de juliol i agost de 2019 fins a les 2.30 h. de la matinada. Així mateix, s’autoritza l’obertura de la Piscina fins a la 1.00 de la matinada, condicionada a disposar del corresponent personal de socorrisme.

 

LLICÈNCIA D’ACTIVITAT PER A LES FESTES DEL CARME

Vista la sol·licitud presentada per la Comissió Organitzadora de la Festa de la Mare de Déu del Carme, s’atorga llicència per a la revetlla a celebrar el divendres 19 de juliol a La Réria, de les 18 h. fins a les 2.00 h. del 20 de juliol. S’autoritzà així mateix el tancament del carrer Réria des de la plaça de l’Església i fins a la plaça de la Vila i la utilització de tanques, taules i cadires.

 

PADRONS DE TAXES DE L’EXERCICI 2019

S’aproven provisionalment els padrons de taxes de recollida d’escombraries, cementiri municipal i manteniment del clavegueram. Seran exposats per un termini de 15 dies hàbils i si no es produeixen al·legacions, es donaran per aprovats definitivament.

El període de cobrament en voluntària s’estableix de l’1 de setembre a l’1 de novembre de 2019.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Happyludic Playground

Font per a l’espai públic

933,00

Reclams

Cartells informatius

137,00

Ematsa

Anàlisi d’aigües

230,00

Servicom & Wintec

Instal·lació informàtica a la Llar d’Infants

188,00

Infordisa

Commutador

149,75

Mapamundi Produccions

Publicitat de la Festa Major i la Fira del Vent a Festacatalunya.cat

220,00

Mediamar Difusió Comarcal

Publicitat de la Festa Major a Hit 103 i Ràdio Flaixbac

415,00

Quibac S.L.

Revisió de parallamps

832,81

Servicom & Wintec

Aparell de telèfon

104,00

Godó Strategies

Publicitat de la Festa Major a RAC 105 i RAC 1

350,00

Tecnol S.A.U.

Productes per a mascotes

134,10

Anton Montserrat Ferré

Netejadora industrial d’alta pressió

1.495,00

HappyLudic Playground

Lot de Skate Park

10.854,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Manteniment de la Piscina Municipal durant l’estiu

7.633,32

Juan José Soler Muñoz

Servei de Guarda Rural durant els mesos de juliol, agost i setembre

1.222,00

Intec Valls Enginyeria

Informe sobre instal·lacions municipals

1.920,00

Serret Electrònica S.L.

Subministrament d’escenari modular per a usos culturals i lúdics

3.799,85

Quim Roca Seguretat

Equip i programari de control de presència per la nova normativa de registre de la jornada laboral

3.512,60

 

SERVEI DE GESTIÓ, RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

S’aprova el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de gestió, recollida i transferència de residus de la Deixalleria Municipal, amb un import de 22.324,50€ Iva Inclòs.

S’aprova l’expedient de contractació i es disposa l’obertura de la licitació que es realitzarà pel procediment obert simplificat.

 

SERVEI TÈCNIC DE SUPORT, MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE DESFIBRIL·LADORS

S’aprova la despesa corresponent a la contractació del servei tècnic de suport, manteniment i actualització del desfibril·lador per un valor estimat de 840€ més IVA. La contractació es realitzarà per procediment negociat sense publicitat i es convida l’empresa Imposita Serveis S.L. per tal que presenti la documentació que es requereix al plec de clàusules administratives i tècniques.

 

CONCURS DE CARTELLS DE LA FIRA DEL VENT

S’aproven les bases del II Concurs de Cartells de la Fira del Vent. El concurs està obert a totes les persones majors de 16 anys que podran presentar fins a tres obres per autor. El termini d’admissió finalitza el dilluns 5 d’agost a les 8 del vespre i el premi estarà dotat amb 250 euros i un sopar per a dues persones en un dels restaurants del municipi. Un jurat escollirà les tres obres finalistes i la guanyadora es triarà per votació popular per mitjà de l’aplicació per a telèfons mòbils “El Pla al dia”.

 

DEVOLUCIÓ D’AVALS

S’aprova la sol·licitud d’Esteve Grau i Codony, en representació de Grau Maquinària i Serveis Integrals S.A. en demanda de la devolució de l’aval per import de 4.630€ que va dipositar a la tresoreria de l’Ajuntament pel concepte de garantia del contracte de subministrament d’una màquina escombradora, formalitzat el 15 de maig de 2017.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

Vista la sol·licitud de L.B.M. que li sigui concedida una bonificació en l’Impost de Vehicles per al seu turisme matrícula 2391-KWZ, pel fet de ser un vehicle elèctric i la devolució corresponent a l’exercici 2019, tal com preveu la normativa, s’aprova una bonificació del 65% de la quota de l’impost però es denega la devolució de la quota de l’impost corresponent al padró del 2019.

S’aprova la sol·licitud de K.D.W. que li sigui concedida una exempció del 100% en l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula 4447-BDX, en substitució de la que gaudia per al vehicle anterior, matrícula 9943-FDS, atesa la seva condició de persona disminuïda.

Es desestima la sol·licitud d’A.G.S. i L.S.F. que demanen emetre un nou rebut relatiu al mes de maig proporcional als dies en què els infants han assistit a la Llar d’Infants, atès el que estableix l’article 7 de l’ordenança fiscal número 23 d’aquest Ajuntament.

S’aprova la sol·licitud de baixa de la Llar d’Infants presentada per A.G.S. en relació a la seva filla J.G.G.

Es desestima la sol·licitud de P.M.C. d’instal·lar pilones i jardineres davant la sortida de l’establiment del carrer Réria 54, atès l’informe tècnic que desaconsella introduir més pilones i jardineres en aquesta via, per tal de fer compatible la circulació de vianants amb el trànsit i l’aparcament de vehicles.

S’aprova la sol·licitud de L.A.S. en demanda de canvi de nom d’un nínxol del Cementiri Municipal. La petició s’acompanya de la documentació corresponent.

En resposta a la petició d’informació de C.R.L. sobre l’augment de l’Impost de Vehicles, se li precisa que el vehicle sobre el qual demana informació està comprès en la franja de 25 a 35 anys i li correspon una bonificació del 10% de la quota, tal com estableixen l’ordenança fiscal número 2 d’aquest Ajuntament, aprovada pel ple de la corporació en data 29 de setembre de 2018.

S’aprova la sol·licitud d’A.M.P. que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2019 corresponent al turisme matrícula B-5795-OJ atès que va ser donat de baixa el passat 28 de febrer. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t de 2018, tal com estableixen les ordenances fiscals.

S’aprova la sol·licitud de F.B.P. que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2019 corresponent al turisme matrícula 6911-CGY atès que va ser donat de baixa el passat 6 de febrer. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t de 2018, tal com estableixen les ordenances fiscals.

S’aprova la sol·licitud de M.R.B.B. que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2019 corresponent al turisme matrícula 6658-DYV atès que va ser donat de baixa el passat 10 de maig. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 3r i 4t de 2018, tal com estableixen les ordenances fiscals.

S’aprova la sol·licitud de J.M.P.B. que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2019 corresponent al turisme matrícula T-5836-AK atès que va ser donat de baixa el passat 18 de juny. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 3r i 4t de 2018, tal com estableixen les ordenances fiscals.

S’aprova la sol·licitud de J.J.J. que li sigui revisada la liquidació del rebut de l’impost de vehicles  de 2019 corresponent al turisme matrícula T-0859-BB atès que va ser donat de baixa el passat 28 de març. S’acorda retornar-li la part proporcional de la quota corresponent als trimestres 2n, 3r i 4t de 2018, tal com estableixen les ordenances fiscals.

S’aprova la sol·licitud de L.B.M. que li sigui concedida una bonificació en l’Impost de Vehicles per al seu turisme matrícula 5561-KXZ, pel fet de ser un vehicle híbrid. Tal com preveu la normativa, s’aprova una bonificació del 65% de la quota de l’impost.

S’aprova la sol·licitud de R.F.S. que li sigui concedida una bonificació en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula T-9344-AF pel fet de tenir una antiguitat superior a 25 anys. S’acorda concedir-li, amb efectes del padró de 2020, la bonificació que estableixi l’ordenança fiscal corresponent.

S’aprova una sol·licitud idèntica a l’anterior presentada per N.M.E. per al vehicle B-2520-PC.

S’aprova la sol·licitud de J.L.A.G. que li sigui concedida una bonificació del 100% en la quota de l’Impost de Vehicles per al seu, matrícula C-5112-BPT, atesa la seva condició de persona disminuïda. La sol·licitud s’acompanya de la documentació pertinent i s’aprova per al padró de 2020.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca