Resum de les sessions de l'11 d'agost i de l'1 de setembre de la Junta de Govern

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessions ordinàries els dimarts 11 d’agost i 1 de setembre. Les resumim totes dues a continuació.

 

JUNTA DE GOVERN DE L’11 D’AGOST DE 2020

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Joaquín Carreras Borrás

Sessió de cinema a la fresca

2.000,00

Reclams

Adquisició de mascaretes

114,00

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de M.E.G. que demana un fraccionament per al pagament dels seus deutes amb l’Ajuntament en concepte de taxes i impostos municipals. S’acorda concedir-li un fraccionament en dotze quotes mensuals.

S’aprova la sol·licitud de S.C.C. que demana que se li revisi la liquidació corresponent a l’impost de circulació del 2020 del vehicle matrícula T-4577-AP, atès que es va donar de baixa a la Prefectura de Trànsit en data 22 de maig de 2020. S’acorda retornar-li la part de la quota corresponent als trimestres 3r i 4t, tal com estableix la normativa.

S’aprova la sol·licitud d’A.C.P. que demana una bonificació en la quota de l’impost de vehicles per al seu, matrícula 2491-KXN pel fet de ser un vehicle híbrid. Se li concedeix una bonificació del 65% de la quota, tal com estableixen les ordenances municipals.

 

JUNTA DE GOVERN DE L’1 DE SETEMBRE DE 2020

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

Empresa

Concepte

Import (€)

Ingenieria control S.A.

Il·luminació de Nadal

450,00

Associació d’amics de les Havaneres

Cantada d’Havaneres del diumenge 6 de setembre

900,00

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS

S’acorda concórrer a la convocatòria de subvencions de la Diputació de Tarragona per fer front a les despeses per atendre actuacions i emergències relacionades amb la situació causada per la pandèmia del Covid19.

LLICÈNCIES D’OBRES

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres presentada per M.C.M. per construir una tanca de protecció a la finca situada a la carretera de Figuerola, 2. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 60,00€ i la taxa d’abocament de runes, en 1,73€.

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres presentada per J.M.C.V. per arranjar humitats de la paret de la masia situada a la finca del polígon 7, parcel·la 83 del cadastre de rústica. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 60€.

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres presentada per l’empresa Games Agrícola per legalitzar una construcció auxiliar a la finca rústica situada al polígon 10, parcel·les 61 i 62. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 394,68€ i la taxa d’abocament de runes, en 60,00€.

S’aprova la sol·licitud de llicència d’obres presentada per l’empresa B.H. Kosmetik B.V. per a la construcció d’un altell a la nau industrial existent situada al carrer Esparver Cendrós, 5, del polígon industrial. La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es fixa en 154,32€

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de J.P.B. que demana el canvi de nom d’un nínxol del cementiri municipal. La petició s’acompanya de la documentació pertinent.

S’aprova la sol·licitud de Manuel Zurita Pérez, que demana que li sigui revisada la liquidació del rebut de taxa d’escombraries  de l’establiment “Bar Zurita” amb motiu d’haver patit les restriccions causades per l’estat d’alarma. Atès que la documentació presentada demostra que es compleixen tots els requisits, se li concedeix una bonificació del 100% en la quota de la taxa d’escombraries del 2020.

Es denega la sol·licitud de R.F.F. que demana una bonificació o condonació dels rebuts d’escombraries, clavegueram i vehicles. Atès que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament previstos en l’ordenament jurídic, la sol·licitud no pot ser atesa.

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

Menu

Menú principal