Resum de la Junta de Govern de l'11 de febrer de 2020

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Pla va celebrar sessió ordinària el dimarts 11 de febrer. S’hi va aprovar, entre d’altres acords, la convocatòria d’una plaça d’operari d’oficis varis per contractar un treballador que s’integrarà a la Brigada Municipal.

SELECCIÓ D’UN TREBALLADOR AMB CATEGORIA D’OPERARI D’OFICIS VARIS

S’aproven les bases i la convocatòria que ha de regir la selecció, per concurs oposició, d’una plaça de treballador –personal laboral– amb categoria d’operari d’oficis varis, vacant a la plantilla de l’Ajuntament. La convocatòria i el text íntegre de les bases es publicaran a la seu electrònica de l’Ajuntament, en el BOP i al portal de la transparència i es pot trobar també en aquesta mateixa web.

 

ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA

S’acorda que l’Ajuntament del Pla de Santa Maria s’adhereixi al contracte derivat de l’Acord Marc de Subministrament d’Energia Elèctrica, destinat a les entitats locals de Catalunya que ha tramitat el Consorci Català per al Desenvolupament Local per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis. L’empresa adjudicatària del contracte és Endesa Energia.

 

CONTRACTE DEL SERVEI DE PUBLICITAT I IMPRESSIÓ

S’aprova el plec de clàusules administratives que ha de regir el contracte del servei de publicitat i impressió per als pròxims dos anys, prorrogables a dos anys més. El preu del servei es fixa en un màxim de 20.000 euros anuals, que els licitadors hauran de mantenir o rebaixar. El servei inclou la publicació d’anuncis en mitjans impresos i el disseny, maquetació i impressió de butlletins municipals i programes de festes.

 

ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES D’OBRES I SUBMINISTRAMENTS

S’han aprovat les adquisicions de materials i serveis que figuren a continuació amb els imports corresponents, tots ells sense IVA.

 

Empresa

Concepte

Import (€)

Andlet Prompla

Manteniment Centre Cívic

675,00

Pere López Picañol

Espectacle de titelles “Pam i pipa” per a la diada de Sant Jordi

600,00

Joan Baldrich Baldrich

Pintura de l’Aula de Coneixement de l’edifici històric de l’Escola Sant Ramon

1.811,30

Pere Poveda Martínez

Taulell de granit a l’aula de ciència de l’Escola Sant Ramon

1.262,94

El Vallenc S.L.

Disseny, maquetació i impressió del butlletí municipal de febrer del 2020

1.329,60

Happyludic Playground

Mòduls d’skate per a ampliació de l’skate park

3.858,00

Instal·lacions i manteniments A. Montserrat

Canvi de fanals de vapor de mercuri a led a diversos carrers

9.237,58

 

LLICÈNCIES D’OBRES

S’acorda concedir llicència d’obres per construir una tanca a la finca rústica situada a la partida Els Torrents, polígon 16, parcel·la 23, presentada per C.M.G. La quota de l’impost de construccions es fixa en 92,50 euros.

S’acorda denegar la llicència urbanística sol·licitada per E.B.C. per a la modificació del permís d’obres corresponent a l’expedient 11/2018 per canvi d’orientació productiva que consistiria en la substitució d’explotació porcina d’engreix autoritzat per una explotació porcina de reproducció a la finca situada al polígon 7, parcel·les 66 i 72. La raó d’aquesta denegació és que les edificacions de la proposta suposen modificar completament el projecte aprovat que passa de les 4 edificacions i 4.538 m2 construïts a 9 construccions i 7.165 m2 construïts. Es comunica al sol·licitant que, cas de presentar una nova sol·licitud, cal fer-la en els termes corresponents i aportar la documentació necessària segons determina la normativa vigent.

S’acorda denegar la llicència urbanística sol·licitada per l’empresa Prió Colom per realitzar obres per a l’habilitació de construccions per a la implantació d’una explotació avícola de gallines ponedores al polígon 28, parcel·les 11 i 106. La raó de la decisió en contra és que l’edificació es situa a una distància inferior a 1.000 metres dels límits del sòl urbà del municipi, fet que no està permès en les Normes Subsidiàries de Planejament del Pla.

 

COMPENSACIÓ DE DEUTES

S’aprova la compensació de deutes amb l’empresa Limpseur 24h SL en base al següent detall: Limpseur té un deute amb l’Ajuntament de 14.812,07€ en concepte del lloguer d’una nau de la fàbrica en un període que va de 2016 a 2019. Per la seva part, l’Ajuntament té un deute amb Limpesur de 13.314,40€ per diversos serveis realitzats en els anys 2018 i 2019. Es compensen els deutes per import de 13.314,40€ i es s’estableix la diferència favorable a l’Ajuntament per import de 1.497,67€

 

RECURS CONTRA L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTORIA I ASSESSORAMENT LABORAL

S’acorda rebutjar, per extemporani, el recurs de reposició interposat per Josep Miquel Linares Vallhonrat, en nom i representació de l’empresa Bufete Escura Tarragona S.L. contra l’acord de la Junta de Govern del 12 de novembre de 2019 d’adjudicació del contracte de servei de gestoria i assessorament laboral.

 

RESOLUCIÓ D’INSTÀNCIES

S’aprova la sol·licitud de S.G.B. que demana la llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos. S’adjunta tota la documentació exigida.

S’aprova la sol·licitud de J.R.S. que demana una bonificació en l’impost de vehicles per al seu automòbil, matrícula T-0229-AL, atès que té una antiguitat superior a 25 anys. Li correspon una bonificació del 10% de la quota, segons s’estableix en les ordenances municipals, que tindrà efectes en el padró de l’impost per a l’any 2021.

S’aprova una sol·licitud en els mateixos termes de l’anterior, presentada per J.R.M. per al vehicle matrícula T-0640-AM.

 

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS

Es dona compte de la relació de despeses i factures rebudes als Serveis d’Intervenció, degudament conformades pels serveis corresponents i s’acorda fer-ne el pagament. Aquesta relació es troba  disponible i consultable a l’Ajuntament.

 

Menu

Menú principal

Formulari de cerca