Compte general de l'ajuntament de l'any 2015

01/07/2016

Compte general de l'ajuntament de l'any 2015

Està obert a consultes, objeccions i observacions

COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE L'ANY 2015

S’ha retut el compte general de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria corresponent a l’exercici 2015, integrat pel de la corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Menu

Menú principal

Formulari de cerca