Contractació urgent d'auxiliar administratiu

26/04/2016

Contractació urgent d'auxiliar administratiu

Contractació en règim temporal i amb incorporació immediata

CONTRACTACIÓ URGENT D'AUXILIAR ADMINISTRATIU

L’Ajuntament convoca un concurs-oposició lliure per cobrir la plaça d’auxiliar administratiu per a les dependencies municipals, en règim laboral temporal i amb caràcter de màxima urgència. La Junta de Govern del passat dijous 21 d’abril va aprovar les bases generals i específiques que han de regir el procés selectiu. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el pròxim divendres 6 de maig.

Per consultar les BASES cliqueu (Més)

BASES PER A LA CONTRACTACIÓ, PER MÀXIMA URGÈNCIA, D’UN/A PLAÇA DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, D’AUXILIAR ADMINISTRATIU PER LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

 

PRIMERA.- Objecte de la convocatòria

 És objecte d’aquesta convocatòria la contractació, per màxima urgènciade l’art. 291.3 de la Llei Municipal de Catalunya, d’un/a plaça de personal laboral temporal,d’auxiliar administratiu per les dependències municipals,  per cobrir una baixa per malaltia temporal , sota la modalitat de contracte de durada determinada per interinatge de l’article 15.1.c) de l’Estatut dels treballadors.

La plaça té assignades les retribucions corresponents.

Les característiques del lloc són: Incorporació immediata

Tipus de contracte: laboral d’interinitat

Jornada: 25 hores setmanals

Duració: Fins la reincorporació de la treballadora substituïda

 

SEGONA.- Requisits dels aspirants

Per prendre part en aquesta convocatòria i ser admès, els aspirants hauran de complir els requisits següents:

a)    Tenir ciutadania espanyola, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats membres en que, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els hi sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en que aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. D'acord amb all que estableix l'art. 4 del Decret 389/1996, de 2 de desembre, els nacionals d'altres Estats membres de la Unió Europea hauran d'acreditar la seva nacionalitat.

b)    Haver complert 16 anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa.

c)    No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions publiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració publica.

d)    No concórrer en cap causa d'incompatibilitat, d'acord amb el que estableix la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la Generalitat de Catalunya, i la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques.

e)    No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f)     Per prendre part en el procés selectiu d’aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits següents:

·         Estar en possessió de la titulació mínima de Batxiller Superior, FPII administratiu o equivalent, i/o un mòdul professional de grau superior de comptabilitat o en condicions d’obtenir-la, en la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies.

·         Acreditar un coneixement de llengua catalana a nivell de suficiència ( nivell C).

Tots els requisits s'han de complir el darrer dia de presentació de sol·licituds.

 

TERCERA.- Sol·licituds

Els/les aspirants que desitgin prendre part en els proves selectives han de presentar a l’Oficina de l’Ajuntament del Pla de Santa Maria, una sol·licitud en un model oficial i normalitzat, que es facilitarà gratuïtament a les dependències municipals o a la pàgina web . També pot presentar-se en qualsevol de les formes previstes a l’article 38.4 de la Llei 30/1992.

Les persones aspirants han de manifestar, mitjançant el model d'instància normalitzada, que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exposades en la base segona.

A aquesta instancia s'acompanyarà, obligatòriament:

a) Copia del DNI.

b) Copia del títol exigit a la convocatòria o resguard d'haver abonat els drets per a la seva expedició.  En cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'hi ha d'adjuntar l'ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de l'homologació i consolidació de títols i estudis estrangers.

c) Currículum vitae de l'aspirant.

d) Documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguin per a la fase de concurs. Si aquesta documentació no s'acompanya, els mèrits al·legats no seran tinguts en compte pel Tribunal Qualificador. Per acreditar l'experiència laboral cal aportar l'informe de vida laboral actualitzat emes per la Tresoreria General de la Seguretat Social i els contractes de treball corresponents que acreditin la contractació en la categoria professional d’auxiliar administratiu (en el cas d'empreses privades) o la certificació de l'òrgan competent amb indicació expressa de la categoria professional desenvolupada, període de temps i règim de dedicació (en el cas de serveis prestats a qualsevol administració).

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 6 de maig  de 2016.

 

Publicitat de les Bases i convocatòria.

Atès el caràcter de màxima urgència de la contractació, la publicitat de bases i convocatòria i resta d’anuncis lligats al procés selectiu es farà exclusivament al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.

 

QUARTA. Admissió de les persones aspirants

Si alguna de les sol·licituds tingues cap defecte esmenable, es farà constar a la llista provisional d'exclosos i admesos per tal que, en el termini de dos dies naturals, es puguin esmenar.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Ajuntament publicarà la relació d’admesos i exclosos al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, on es farà constar el dia, hora i lloc de realització del concurs. Es concedirà un període de dos dies naturals per a esmenes i reclamacions.

 

CINQUENA.- Òrgan de selecció

L’òrgan de selecció estarà format per:

President: Un funcionari o personal laboral fix de la Corporació, d'igual o superior categoria a la de la placa convocada.

Vocals: Dos funcionaris o personal laboral fix del Consell Comarcal de l’Alt Camp, d'igual o superior categoria a la de la placa convocada.

Secretari: Actuarà com a tal un funcionari o personal laboral fix de la Corporació.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i procediment administratiu comú.

 

SISENA.- Procés de selecció

La selecció pel sistema de concurs oposició  consisteix en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivell d'experiència relacionats amb la tasca a exercir.

 

SETENA.-  Desenvolupament del procés selectiu

a)    Valoració de mèrits

La fase de concurs consisteix en la valoració del nivell d'experiència relacionat amb la tasca a exercir. Únicament es valorarà els mèrits al・legats i acreditats documentalment,  fins a un màxim de 5 punts, de conformitat amb les escales següents:

A)   Experiència professional:

A.1.- Per serveis prestats a l'administració pública, realitzant funcions d’auxliar administratiu a  raó de 0,20 punts per  mes treballat.

A.2.- Per serveis prestats a l'empresa privada, realitzant funcions, d’auxliar administratiu a raó de 0,15 punts per cada sis mesos treballats.

La puntuació màxima per l'experiència no superarà els 3 punts.

B) Formació específica:

Només es valorarà la formació específica d’acord amb les funcions i perfil necessaris per desenvolupar el lloc de treball objecte de la convocatòria i amb un màxim de 2 punts.

Cursos de menys de 10 hores o sense acreditació de durada: 0,10 punts

Cursos de 10 a 20 hores: 0,15 punts

Cursos de 21 a 40 hores: 0,30 punts

Cursos de 41 a 60 hores: 0,50 punts

Cursos de 61 o més hores: 0,75 punts

b) Fase oposició:

-

1.      Test. Prova de coneixements generals.Consistirà en contestar per escrit, en termini màxim de 30 minuts, un test de 15 preguntes amb resposta alternativa sobre qüestions d’actualitat, cultura general i coneixements directament relacionats amb el lloc de treball a ocupar  característiques del municipi.

L’exercici es valorarà de 0 a 10 punts, essent necessari per aprovar una puntuació mínima de 5 punts. Les respostes correctes es valoraran a raó de 0.20 punts; per cada resposta errònia es descomptarà 0.066 punts, mentre que les en blanc no computen.

2.       Prova de coneixements específics.

Aquest exercici consisteix a respondre per escrit, durant un període màxim d’una hora, a una pregunta proposada pel Tribunal, el contingut de la qual estarà basat en els temes de la part específica del temari que figura a l’annex d’aquestes bases.

El Tribunal podrà requerir els aspirants per formular les preguntes que consideri oportunes relacionades amb el tema que es valora.

Aquesta prova té caràcter obligatori i eliminatori. Es puntuarà del 0 al 10. Per superar aquesta prova s’ha d’assolir una puntuació mínima de 5 punts.

 

VUITENA.- Llista d’aprovats

Un cop finalitzada la qualificació de les persones aspirants, l’òrgan de selecció farà pública al tauler d’anuncis i a la pàgina web la relació de persones aprovades per ordre descendent de puntuació final.

L’aspirant seleccionat s’haurà d’incorporar immediatament el següent dia hàbil a la publicació de les llistes.

Feta la proposta de contractació l'interessat/da haurà de manifestar en el termini d'un dia laborable la seva acceptació o renuncia a l'oferta de treball que se li faci. La manca de manifestació s'entendrà com a rebuig de l'oferta.

 

NOVENA.- Incidències.

L’òrgan de selecció queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords que calguin per garantir el funcionament correcte del procés selectiu.

 

DESENA.- Recursos.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit de l'alcalde, si aquests actes decideixen directament o indirectament els fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, potestativament, recurs de reposició davant l'alcalde en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, o be recurs contenciós administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona, d'acord amb el que preveu l'article 8 de la Llei esmentada.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del tribunal, per tractar-se d'òrgans dependents de la Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la seva publicació o notificació, recurs d'alçada davant de l'alcalde.

Els actes i resolucions dels Tribunals qualificadors, per tractar-se d'òrgans dependents de la Presidència de la Corporació, s'ajustaran als criteris que s'estableixen a l'article 114 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

El Tribunal esta facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció, i per a prendre els acords necessaris pel bon ordre del mateix.

 

ANNEX   I

Tema 1.- Atenció al públic: acollida i informació a l’ administrat. La informació administrativa. Els registres. Els arxius. El dret d’accés a registres i arxius a la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Protecció de dades.

Tema 2.- L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma. Eficàcia i validesa dels actes administratius. La notificació i la publicació. Invalidesa dels actes: actes nuls, anul.lables i irregulars.

Tema 3.- El procediment administratiu: concepte i principis generals. Fases del procediment administratiu.Data: 26-04-2016

 

Data: 26-04-2016

Menu

Menú principal

Formulari de cerca